La Tasca

Anem a conéixer les eines!

Primer de tot aprendrem les distintes funcions que fan les eines, i les classificarem segons aquesta funció. Així tendrem famílies d'eines.

Una vegada coneguem quines famílies d'eines hi ha, ens repartirem en grups de treball de 3-5 persones. Cada grup tendrà assignat un ofici: fontaner, electricista, fuster, ferrer o picapedrer.

Cada grup treballarà cercant informació a Internet sobre les eines que necessitaria per a fer el seu ofici.

El grup haurà de preparar un document fet amb processador de textos que contengui una fitxa per a cada eina, incloent:

En acabar, cada grup explicarà el seu treball a la resta de companys, així tots podran conéixer les distintes eines.

Ja podem començar!

Return to the Beginning