“¿ÉS L’ENTORN PITIÚS FAVORABLE

A LA CREACIÓ D’EMPRESES?”

 

PORTADA

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

CONCLUSIÓ

AVALUACIÓ

GUIA DIDÀCTICA

CRÈDITS

 

GUIA DIDÀCTICA:

 

Aquesta Guia Didàctica inclou els següents apartats:           

1.- Títol de la WebQuest.

2.- Assignatura a la que va dirigida.

3.- Coneixements previs dels alumnes.

4.- Relació amb el currículum.

5.- Objectius didàctics.

6.- Continguts:

a.- Conceptes.

b.- Procediments.

c.- Actituds.

d.- Continguts transversals

6.- Temporalització.

7.- Comentaris a l’adreça electrònica.

 

 

1.- Títol de la WebQuest:

¿És l’entorn pitiús favorable a la creació d’empreses?

 

2.- Assignatures on es pot aplicar.

Aquesta WebQuest està pensada per al mòdul “Projecte Empresarial” que cursen els alumnes de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances.

 

3.- Coneixements previs dels alumnes:

a) Generals:

És necessari que els alumnes dominin un vocabulari econòmic bàsic per poder entendre els diferents textos proposats.

 

b) De les TIC:

- Utilització del processador de textos i full de càlcul.

- Navegació bàsica per Internet.

- Utilització del correu electrònic.

-         Confecció d’un Power Point.

 

Anar al principi de la pàgina

 

4.- Relació amb el currículum.

Dins el currículum del mòdul “Projecte Empresarial” trobam que una de les fases d’elaboració del projecte d’empresa és “ESTUDI I ANÀLISI DELS SECTORS DE L’ACTIVITAT I DE LA COMPETÈNCIA; aquesta  WebQuest pretén ajudar a desenvolupar aquesta unitat didàctica.

 

5.- Objectius didàctics.

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 

1.- Identificar el sector econòmic en el que es troba l’empresa del projecte.

2.- Localitzar les variables fonamentals que influiran en la futura activitat empresarial.

3.- Analitzar les forces competitives que actuen en els diferents sectors econòmics.

4.- Identificar les principals empreses de la competència.

5.- Cercar informació adequada per les diverses anàlisis i estudis i utilitzar-la adequadament 

     a aquesta fase del projecte empresarial.

6.- Utilitzar eficaçment els recursos per redactar la fase corresponent del projecte.

 

 

Anar al principi de la pàgina

 

 6.- Continguts:

a)    Conceptes.

b)    Procediments.

c)    Actituds.

d)   Continguts transversals.

 

 

C O N T I N G U T S

 

a)  Conceptes:

 

C1.- Factors que influeixen en l’activitat empresarial.

 

C2.- L’entorn d’influència de l’empresa:

a) Factors de l’entorn.

b) Variable del context 

    empresarial.

c) Àmbits d’influència.

 

C3.- El sector i la competència:

a) Anàlisi del sector.

-         Concentració

-         Evolució del sector.

-         Posició comercial.

-         Aspectes financers i posició internacional del sector.

b) Anàlisi de la competència:

    - Rivalitat entre empreses.

    - Poder de negociació amb

      els clients.

    - Productes substitutius.

    - Poder de negociació amb

      els proveïdors, i nous

      competidors comercials.

 

 

b)  Procediments:

 

P1.- Identificació de les variables bàsiques que incideixen en l’activitat empresarial.

 

P2.- Determinació dels aspectes fonamentals que influeixen en l’activitat empresarial triada:

- Econòmics.

- Jurídics.

- Polítics.

- Tecnològics.

- Socioculturals i ecològics.

 

P3.- Anàlisi dels estudis sectorials relatius a les activitats triades.

 

P4.- Estudi de les forces competitives dels diferents sectors econòmics.

 

P5.- Visites a empreses de l’entorn amb activitats similars a les de cada projecte per obtenir informació.

 

P6.- Tractament de la informació per utilitzar-ne la més adequada per cada projecte.

 

P7.- Utilització de mitjans ofimàtics (Processadors de texts, retolació, gràfics, Internet, etc.).

 

 

c)  Actituds:

 

A1.- Valorar la influència de les diferents variables en l’activitat empresarial.

 

A2.- Relacionar la realitat socioeconòmica i cultural de l’illa amb les empreses que s’hi troben.

 

A3.- Interpretar les mancances de les Pitiüses amb possibles sectors no coberts per les empreses.

 

A4.- Fomentar la creació d’empreses respectuoses amb el medi ambient i la incorporació de les noves tecnologies a la tasca diària.

 

 

d.- CONTINGUTS TRANSVERSALS A TREBALLAR

 

-         Sectors socials desfavorits: dones, vells, minusvàlids, etc.

 

 

Anar al principi de la pàgina

 

 

 

7.- Temporalització:

 

          Aquesta WebQuest pot fer-se amb un temps màxim de dues setmanes, el que equival a un total de 18 hores, ja que el mòdul “Projecte Empresarial” gaudeix de 9 hores setmanals, repartides de la següent manera:

 

·        Primer bloc d’activitats: 2 hores

·        Segon bloc d’activitats: 4 hores

·        Tercer bloc d’activitats: 5 hores

·        Quart bloc d’activitats: 2 hora

·        Cinquè bloc d’activitats: 1 hora

·        Sisè bloc d’activitats: 2 hores

·        Conclusió: 2 hores

 

 

8.- Comentaris a l’adreça electrònica.

          Qualsevol comentari ben intencionat i crític constructiu serà ben rebut a la meva adreça personal: lgarcia@educacio.caib.es

 

 

Anar al principi de la pàgina