AVALUACIÓ

És important que, abans de començar a treballar, us llegiu atentament els criteris d'avaluació de la feina que fareu. Això us ajudarà a desenvolupar la feina amb èxit.


Excel·lent

Pot millorar

Organització del grup

El grup és capaç d’organitzar-se; sap distribuir responsabilitats, planificar la feina, compartir la informació i prendre decisions en comú. Tot el grup s’implica en la tasca.

El grup funciona correctament, però hi ha mancances de distribució de responsabilitats o de planificació.

El grup s’organitza, però amb un repartiment desigual de les tasques, i sense compartir correctament  la informació i les decisions.

Navegació per internet

L'alumnat navega per Internet amb facilitat i sense ajuda, i és capaç de trobar la informació i seleccionar la més significativa.

L'alumnat navega per Internet amb correcció, i amb alguna ajuda és capaç de trobar la informació i seleccionar la més significativa.

L'alumnat li costa trobar la informació, es perd, deixa recursos sense visitar, però acaba trobant la informació, tot i que té dificultats per seleccionar la més significativa.

Estudi previ sobre el reciclatge

La informació recollida és un resum realitzat amb bon criteri. L´ús del full de càlcul és correcte i es presenten els gràfics de manera clara i concisa.

La informació recollida és correcta però amb mancances, el resum realitzat es pot concretar millor. Els gràfics presentats són correctes però hi ha aspectes que poden millorar.

L'alumnat ha presentat un resum que s'allunya bastant de la informació que ha consultat. Presenten uns gràfics que poden millorar sobretot pel que fa a l'aspecte visual. La informació presentada està mancada d'ordre i claretat.

Document “Aportació de solucions”

La informació recollida és un resum realitzat amb bon criteri. El document presentat és correcte, hi ha una selecció correcta d'imatges i, en general, és ordenat i clar

La informació recollida es presenta d'una manera correcta però amb mancances. El document realitzat presenta alguns aspectes millorables.

L'alumnat ha presentat una informació que es correspon poc amb el que es demana al procés. El document presentat pot millorar en molts aspectes. Està mancat de claredat i d'ordre en la seva estructura.

Disseny de cartells

El disseny del cartell és adequat i la distribució de és coherent. Correcta distribució i nombre d’imatges. La informació seleccionada i la forma de redactar-la és correcta i coherent. La redacció és adequada i no hi ha errors gramaticals.

El disseny del cartell és adequat, però hi ha aspectes que es podrien millorar. La majoria de les imatges són correctes. La informació seleccionada és adequada, però en alguns aspectes és insuficient. La redacció de la informació és encertada. Els fragments s’entenen, però hi ha alguns errors gramaticals.

El disseny del cartell no és gaire encertat i la navegació és difícil. Hi ha imatges inadequades o poques imatges. La informació seleccionada no és adequada: alguns fragments no s’entenen. La redacció de la informació no és encertada.

 

INICI