GUIA DIDÀCTICA

Introducció

Tasca

Procés

Avaluació 

ConclusióIntroducció

La Webquest “Alerta, envasos” és una eina interdisciplinar que pretèn concienciar l'alumnat de la necessitat de reciclar els residus que es generen diàriament (especialment dels envasos), dels avantatges que suposa el reciclatge correctament gestionat i dels productes que es poden obtenir a partir d'un reciclatge conscient. A través de les activitats que es proposen en aquesta webquest es treballen els continguts de ciències de la naturalesa, ciències socials i tecnologia que tenen a veure, a grans trets, amb els procés del reciclatge.

Tasca

L'alumnat s'haurà d'organitzar per tal de dissenyar material, l'objectiu de la qual sigui conscienciar a tot l'institut (incluids els pares) del problema que representa la generació de residus i aportar solucions a aquest problema. Per fer aquesta tasca d'una manera organitzada, cada grup d'alumnes haurà de formar quatre grups per concienciar al pares, las alumnes, als professors i al personal no docent.

Al llarg del projecte l'alumnat haurà de fer servir un programa per a processar textos i un altre de fulls de càlcul com poden ser els que integren el paquet OpenOffice. A més els cartels es podràn disenyar amb l'ordinador.

Procés

És important que el professorat que realitzi aquesta Webquest amb els seus alumnes s'asseguri que tenen un coneixement bàsic d'informàtica a nivell d'usuari com és: la navegació per internet, la utilització de processador de textos i del full de càlcul. Abans de començar a realitzar la Webquest convé temptejar el coneixement de l'alumnat en aquest terreny, es proposa realitzar una petita activitat a l'aula d'informàtica on s'hagin de fer servir aquestes eines així com funcionalitats bàsica: còpia, retalla, enganxa, guarda un document, treballar un imatge etc... Hi ha cursos d'iniciació a la informàtica del Departament d'Educació que poden ajudar al professorat en aquesta tasca, es recomanen: Primers passos telemàtics i Introducció al programari lliure entre d'altres.

En quant a la temporització de les sessions:

A la introducció es proposa l'activitat de realitzar un test per entrar en matèria. Es tracta que l'alumnat investigui i comenci a entrar en matèria amb aquesta activitat. Desprès espot discutint en grup les conclusions que treim amb aquesta activitat. Amb un sessió pot ser suficient.

En quant al procés dependrà de la dinàmica de cada grup i ha de ser el professor o professora qui decideixi les sessions que es dedicaran. Es calcula que 2 sessions pot ser suficient per abastar la totalitat del procés.Es pot proposar a l'alumnat que part de la feina que han de fer en grup es faci com a treball a casa.

Es recomana que cada grup sigui de sis a vuit alumnes de manera que els equips dintre de cada grup sigui de dos o tres persones la qual cosa pot afavorir la realització del treball i la interrelació de tots els components del grup.

Els recursos utilitzats en el procés són els següents:

Recollida selectiva de l'ajuntament de Begur

Web del Medi ambient

Guia de civisme

Programes d'ambientalització

Recollida selectiva de l'ajuntament de Figueres

Recicla T3

Ecosur

Reciclar els residus – què hi puc fer jo?
 Com reciclar des de casa

ADALT

Avaluació

És important que quan es presenti la Webquest a l'alumnat quedi molt clar quin és l'objectiu a aconseguir i com s'ha d'aconseguir aquest objectiu: les pautes a seguir, la organització de cada grup, la manera de treballar, etc...

A continuació es presenta una taula d'avaluació orientativa que és la que ha de conèixer l'alumnat des del començament de la realització de la Webquest i que es presenta de igual manera a l'apartat d'avaluació de l'alumnat.


Excel·lent

Pot millorar

Organització del grup

El grup és capaç d’organitzar-se; sap distribuir responsabilitats, planificar la feina, compartir la informació i prendre decisions en comú. Tot el grup s’implica en la tasca.

El grup funciona correctament, però hi ha mancances de distribució de responsabilitats o de planificació.

El grup s’organitza, però amb un repartiment desigual de les tasques, i sense compartir correctament  la informació i les decisions.

Navegació per internet

L'alumnat navega per Internet amb facilitat i sense ajuda, i és capaç de trobar la informació i seleccionar la més significativa.

L'alumnat navega per Internet amb correcció, i amb alguna ajuda és capaç de trobar la informació i seleccionar la més significativa.

L'alumnat li costa trobar la informació, es perd, deixa recursos sense visitar, però acaba trobant la informació, tot i que té dificultats per seleccionar la més significativa.

Estudi previ sobre el reciclatge

La informació recollida és un resum realitzat amb bon criteri. L´ús del full de càlcul és correcte i es presenten els gràfics de manera clara i concisa.

La informació recollida és correcta però amb mancances, el resum realitzat es pot concretar millor. Els gràfics presentats són correctes però hi ha aspectes que poden millorar.

L'alumnat ha presentat un resum que s'allunya bastant de la informació que ha consultat. Presenten uns gràfics que poden millorar sobretot pel que fa a l'aspecte visual. La informació presentada està mancada d'ordre i claretat.

Document “Aportació de solucions”

La informació recollida és un resum realitzat amb bon criteri. El document presentat és correcte, hi ha una selecció correcta d'imatges i, en general, és ordenat i clar

La informació recollida es presenta d'una manera correcta però amb mancances. El document realitzat presenta alguns aspectes millorables.

L'alumnat ha presentat una informació que es correspon poc amb el que es demana al procés. El document presentat pot millorar en molts aspectes. Està mancat de claredat i d'ordre en la seva estructura.

Disseny de cartells

El disseny del cartell és adequat i la distribució de és coherent. Correcta distribució i nombre d’imatges. La informació seleccionada i la forma de redactar-la és correcta i coherent. La redacció és adequada i no hi ha errors gramaticals.

El disseny del cartell és adequat, però hi ha aspectes que es podrien millorar. La majoria de les imatges són correctes. La informació seleccionada és adequada, però en alguns aspectes és insuficient. La redacció de la informació és encertada. Els fragments s’entenen, però hi ha alguns errors gramaticals.

El disseny del cartell no és gaire encertat i la navegació és difícil. Hi ha imatges inadequades o poques imatges. La informació seleccionada no és adequada: alguns fragments no s’entenen. La redacció de la informació no és encertada.


ADALTConclusió

En finalitzar el treball proposat en aquesta WebQuest l'alumnat haurà après:

Pel que fa al treball en grup, hauran aprés a organitzar-se per treballar en grup i a donar importància al treball en equip, a com repartir les tasques i a responsabilitzar-se de la tasca encomanada a cadascú, a compartir i intercanviar idees i a valorar el treball col·laboratiu.

Pel que fa al tema central d'aquesta WebQuest: el reciclatge, a ser conscients del problema que suposa la generació i acumulació de residus. Hauran conegut les accions que es porten a terme  per reduir l'impacte que suposa la generació de residus i com reciclar aquests residus, especialment els envasos.

Pel que fa els cartells, hauran treballat amb textos i imatges i hauran fet un estudi del seu disseny per atreure l'atenció de diferents col·lectius.

A part de les web proposades en el procés d'aquesta WebQuest, es pot trobar més informació sobre el tema a:

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

Altres WebQuest que tracten sobre el mateix tema són:

Els residus que generem

Reciclemos los residuos
Recycling WebQuest
Recycling WebQuest
Recycling
 
INICI      ADALT