Tasca


La vostra tasca consistirà en trobar equacions a les situacions que a continuació vos plantejaré a cadascun dels grups que formareu. Després elaborareu una presentació multimèdia on descriureu les situacions plantejades i les equacions que heu trobat en elles indicant que signifiquen les lletres que poseu a les equacions i en quines unitats ( metres, kg, €...) estan. Finalment cada grup farà una exposició oral davant de tota la classe de la presentació multimèdia.

Vés al Procés.