Guia Didàctica

 

 

Aquesta WebQuest està destinada a alumnes de 1r de Batxillerat una vegada amb pogut conèixer i experimentar moltes de les activitats físiques i esportives realitzades al llarg de la seva etapa escolar, i que ara gràcies a aquesta WebQuest podran conèixer de noves amb la possibilitat de practicar-les

 

 

A. CONEIXEMENTS PREVIS

 

A.1. Respecte el tema

Els alumnes han hagut de conèixer al llarg de l´etapa d´ESO un ampli ventall  d´Activitats Físiques i Esportives per poder trobar d´altres menys conegudes però també presents en el món de l´Activitat Física i de l´Esport a fi que les coneixin o les practiquin.

 

A.2. Respecte el coneixment i domini de les TIC

Els alumnes han de tenir uns mínims de coneixements a nivell d´usuari per poder realitzar algunes de les activitats següents: navegar per internet amb els servidors, enregistrar la informació en un disket, tractament de la informació en un processador de text i nocions de presentació en Power Point.

 

 

B. OBJECTIUS GENERALS D´ÀREA PER BATXILLERAT

           

 

1. Utilitzar les activitats fisicoesportives, tot valorant-les com un element important per millorar la qualitat de vida i afavorir el desenvolupament personal i social.

 

6. Aplicar els coneixements teòrics i pràctics de l’Educació física en les activitats d’oci i en les futures activitats laborals, per tal de mantenir una adequada salut física.

 

 

C. ASSOLIMENT DE CONTINGUTS (ÀREA)

 

            C.1. Conceptuals

2. Les activitats fisicoesportives.

2.1. Diferents vessants de l’activitat fisicoesportiva en el context social actual.

 

            C.2. Actitudinals

2. Convivència i integració social.

                                2.3. Valoració crítica dels aspectes culturals i antropològics de les activitats físiques i esportives.

 

            C.3. Procedimentals

2. Condicionament físic.

                               2.1. Planificació i aplicació de la pròpia condició física, tenint en compte la seva influència en la salut.

 

 

D. COMPETÈNCIES EN TIC QUE ASSOLIRAN ELS ALUMNES

 

Els alumnes aprendran el gran potencial que tenen els cercadors de webs actuals per trobar tota la informació necessària pel que fa a l´Activitat Física i de l´Esport. En aquest sentit, aquesta WebQuest presenta un gran repertori de links a mode de recurs de les TIC per poder indagar i avançar en les activitats presentades.

Altres: aprofundiment en operacions específiques de tractament de textos i presentació d´imatges.

 

 

E. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

           

- El grup classe s´organitzarà en grups de quatre, de manera que cada alumne triarà un àmbit de l´A.F. i de l´Esport diferent.

- Cada alumne treballarà per separat amb un ordinador personal per poder realitzar les activitats individuals.

- Prèviament es fixarà l´ordinador a on cada grup es reunirà per parlar de les activitats realitzades i per iniciar el treball en grup fixat.

 

 

F. ESPAI I MATERIAL

           

· Un aula amb tants ordinadors com alumnes (programari: tractament de textos, presentacions i conexió a internet).

· Diskets per enregistrar la informació individual i grupal.

· Un projector per exposar els treballs finals en Power Point

 

 

G. TEMPORALITZACIÓ

 

            El desenvolupament d´aquesta Unidat Didàctica a través d´aquesta WebQuest queda distribuïda en les següents sessions:

 

à 1a sessió: explicació del concepte WebQuest, objectius didàctics d´aquesta U.D., organització de grups, dinàmica de les sessions i consells generals del tractament de textos, presentació d´imatges i navegació per internet.

à 2a sessió fins 4a sessió: recerca i realització de les activitats individuals.

à 5a sessió fins 6a sessió: posada en comú del treball individual i realització del treball en grup.

à 7a sessió fins 8a sessió: exposició dels treballs en grup.