SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL

NOMBRE DE SOCIS

Un

CAPITAL SOCIAL MÍNIM

3.005,06 €

CARACTERÍSTIQUES

El capital està dividit en participacions i haurà d'estar completament desemborsat en el moment de la constitució.

RESPONSABILITAT

Limitada al capital

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats.

Tipus general 30%, 25% per a empreses de reduïda dimensió.

REGULACIÓ

Llei 2/1995, de 2 de març.

COST APROXIMAT

Entre 400 i 500 €

CREACIÓ TELEMÀTICA

Consulti si a la seva Comunitat Autònoma hi ha un PAIT.

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ
TRÀMITS DE POSADA EN MARXA


Formulari