Societat Anònima

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 1

CAPITAL SOCIAL MÍNIM

60.101,21 €

CARACTERÍSTIQUES

El capital ha d'estar dividit en accions. Haurà d'estar totalment subscrit en el moment de la constitució i desemborsat com a mínim en un 25%. La prima d'emissió de les accions haurà d'estar totalment desemborsada.

RESPONSABILITAT

Limitada al capital

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats.
Tipus general 30%, 25% per a empreses de reduïda dimensió.

REGULACIÓ

Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre.

COST APROXIMAT

Entre 500 i 1.000 €

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA

Formulari