SOCIETAT LIMITADA LABORAL

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 3

CAPITAL SOCIAL MÍNIM

3.005,06 €

CARACTERÍSTIQUES

El capital ha d'estar dividit en participacions i totalment desemborsat en el moment de la constitució.

Les participacions són de dues classes:
a) Laborals: les que pertanyen als treballadors.
b) Generals: la resta.

RESPONSABILITAT

Limitada al capital

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats.
Tipus general 30%, 25% per a empreses de reduïda dimensió.

REGULACIÓ

Llei 4/1997 de 24 de març

COST APROXIMAT

Entre 400 i 500 €

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA

Formulari