SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 3, Màxim 5.

CAPITAL SOCIAL MÍNIM

Mínim 3.012 €, Màxim 120.202 €

CARACTERÍSTIQUES

El capital està dividit en participacions i haurà d'estar completament desemborsat en el moment de la constitució.

RESPONSABILITAT

Limitada al capital

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats.

Tipus general 30%, 25% per a empreses de reduïda dimensió.

REGULACIÓ

Llei 2/1995, de 2 de març.

COST APROXIMAT

Entre 400 i 500 €

CREACIÓ PER INTERNET

Consulti si a la seva Comunitat Autònoma hi ha un PAIT.

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

Altres enllaços: http://www.cambramallorca.com/ampliar.php?Cod_not=616

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA

Formulari