SOCIETAT COL·LECTIVA

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 2 socis

CAPITAL MÍNIM

No existeix capital mínim ni màxim

CARACTERÍSTIQUES

Els socis participen segons els acords presos.
El soci que aporta bens s'anomena “capitalista”
i el que només aporta treball “industrial”

RESPONSABILITAT

Limitada, encara que els socis responen dels deutes socials
solidàriament i Il·limitada.

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de societats.

COST APROXIMAT

1% del capital aportat.

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

És una societat mercantil

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA


Formulari