Us repartireu els beneficis

i les pèrdues a parts iguals?SI

NO
INICI