Els socis respondran
dels deutes socials segons
el capital aportat?

SI

NO
INICI