SOCIETAT COMANDITÀRIA PER ACCIONS

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 2 (un col·lectiu)

CAPITAL SOCIAL MÍNIM

60.101,21 €

CARACTERÍSTIQUES

El capital ha d'estar dividit en accions. Haurà d'estar totalment subscrit en el moment de la constitució i desemborsat com a mínim en un 25% i la resta quan s'indiqui als Estatuts.

Existeixen dos tipus de socis:
a) Col·lectius: responen personal i solidàriament dels deutes socials i han d'ésser administradors de la societat.
b) Comanditaris: no tenen responsabilitat personal i participen en l'organització social.

RESPONSABILITAT

Socis Col·lectius: Il·limitada
Socis comanditaris: Limitada al capital

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats.
Tipus general 30%, 25% per a empreses de reduïda dimensió.

REGULACIÓ

Llei 19/1989 de Societats Anònimes

COST APROXIMAT

Entre 500 i 1.000 €

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

És una Societat Mercantil.

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA

Formulari