SOCIETAT COMANDITÀRIA SIMPLE

NOMBRE DE SOCIS

Mínim 2 (un col·lectiu)

CAPITAL SOCIAL MÍNIM

No hi ha mínim ni màxim

CARACTERÍSTIQUES

Se regeix per un acord privat.
No existeix igualtat en el repartiment de beneficis i càrregues.

Existeixen dos tipus de socis:
a) Col·lectius: Aporten capital i treball.
b) Comanditaris: Aporten capital.

RESPONSABILITAT

Socis Col·lectius: Il·limitada
Socis comanditaris: Limitada al capital

FISCALITAT SOBRE EL BENEFICI

Tributa per l'Impost de Societats.
Tipus general 30%, 25% per a empreses de reduïda dimensió.

REGULACIÓ

Es regeix pel Codi de Comerç.

COST APROXIMAT

Entre 500 i 1.000 €

TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ

És una Societat Mercantil.

TRÀMITS DE POSADA EN MARXA

Formulari