ACTIVITAT 2

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

Elabora una taula on es reflecteixin les principals característiques de cadascun.