AVALUACIÓ

L'avaluació d'aquesta WebQuest la farem per mitjà de la següent RÚBRICA:

Aspectes

Just
1

Acceptable
2

Bon nivell
3

Excel·lent
4

Pun-

tuació

Contingut

Informació a un nivell molt simplista.

El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat.

La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.

La informació és excel·lent: ha entès el tema, ha reflexionat i ha arribat a conclusions.


Documentació

Poc elaborada. Poc visual. No fa servir imatges, gràfics, enllaços, etc.

La presentació és correcta però poc atractiva.

La presentació és acurada i visual.

La presentació està força treballada i és molt atractiva visualment.


Exposició oral

Poc clara. Difícil de seguir.

Clara i entenedora, en general.

Fluïda i Estructurada.

To de veu apropiat i llenguatge precís. El públic segueix amb interès.


Ús de la tecnologia

Visita les pàgines d'informació proposades.

Visita les pàgines d'Internet proposades i pren notes de la informació d'interès.

Treu bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades i d'algunes fonts d'informació addicionals.

Treu molt bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades que li han estat útils i troba noves fonts d'informació d'interès.


Elaboració de la tasca

Realitza l'informe i no interfereix en la feina dels altres membres del grup. El treball conté alguns errors que es podrien haver solucionat contrastant la feina amb la dels companys.

Realitza l'informe i fa almenys la part de la feina individual que li correspon dins el grup. No interfereix en la feina dels altres.

Els informes responen la major part de les preguntes.

Col·labora amb els companys i facilita el treball conjunt.

Els informes responen totes les preguntes i s'han entregat dins de termini.

Treballa amb responsabilitat i s'assegura que la seva feina individual estigui coordinada amb la del grup. Comparteix els seus progressos amb els companys.

Els informes no contenen errors, responen totes les preguntes i s'han entregat dins de termini.


Treball en equip

Treballa en grup i no intenta fer la feina sol. Observa el desenvolupament i avaluació dels informes però no participa activament a les discussions.

Participa en discussions durant el desenvolupament i l'avaluació dels informes.

Participa en l'organització de l'equip i anima els altres. Es concentra en la feina i en els terminis i contribueix a l'elaboració i avaluació dels informes.

Participa en l'organització de l'equip. Dóna i rep suggeriments per ajudar o rebre ajut dels altres. Manté una actitud positiva. Contribueix molt activament a l'elaboració i avaluació dels informes.


Autonomia

Contínuament cridava al professor.

Poques vegades ha necessitat l'ajuda del professor.

Sovint ha trobat la solució ell mateix.

Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes.
Per estar ben safisfets del treball realitzat hauríeu de sumar més de 23 punts

Return to the Beginning