GUIA DIDÀCTICAAlumnat: Aquesta webquest està adreçada a l'alumnat de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat a l'àrea de tecnologia o a l'assignatura d'energies renovables. Es realitzaria dins el bloc d'Energies.

Objectius, a més de l'adquisió de coneixements dins el camp de treball:

  • Comprendre i explicar com s'organitzen i desenvolupen processos tecnològics concrets identificant i descrivint les tècniques i els factors econòmics i socials que concorren en cada cas.

  • Participar en la planificació i desenvolupament de projectes tècnics en equip, aportant idees i opinions, responsabilitzant-se de tasques i complint els seus compromisos.

  • Implicar-se i coneixer projectes tecnològics que es desenvolupen en el seu entorn, d'una manera motivadora i entretinguda.

Continguts: Energia solar fotovoltàica

Recursos: Per desenvolupar aquesta webQuest ens farà falta:

  • Software: OpenOffice.org o similar

  • Un ordinador per a cada grup amb connexió a internet

Organització: L'alumnat s'organitzarà en grups tal i com s'explica a la webquest. La selecció dels membres dels grups pot ser lliure.

Temporització: Es desenvoluparà en 6 sessions de 55 minuts. Després hi hauria una sessió addicional per dur a terme les presentacions dels diferents treballs a la resta de grups.

Avaluació: Es durà a terme segons les rúbriques presentades.És important el fet que l'alumnat conegui com es farà l'avaluació del seu treball en començar-lo.

Conclusions: Amb aquesta webquest l'alumnat ha fet servir les noves tecnologies, tant per a la investigació com per a la presentació i tractament de la informació recollida.A més s'ha endinsat dins una branca de la tecnologia molt relacionada amb el dia a dia, essent això un factor de motivació per a ells.Return to the Beginning