Estructures morfològiques (3)

En el Puig Major es veu la disposició escalonada, en direcció nord dels seus estrats calcaris

El puig Major presenta un relleu jove, punxegut, àrid, a causa de la seva litologia de tipus calcari.

Relleu diferencial de la zona d'Alaró que presenta un massís calcari carstificat que constitueix el relleu més important i uns materials tous que donen un pendent més suau que permet la instal·lació de la vegetació.

Un altra exemple de relleu diferencial de la zona d'Alaró.