Estructures morfològiques (4)

En aquesta fotografía podem veure un relleu suau que respon a la litologia de materials tous, on la vegetació pot viure.

Relleu calcari que presenta les capes pràcticament verticals donant lloc a un relleu estructural.

Alternança de materials durs i tous que donen un relleu estructural en el qual es pot apreciar la cresta o línia divisòria aguda del relleu.

El modelat costaner de s'Estalella ve condicionat per les característiques litològiques dels sediments que la formen, ja que l'erosió actua de diferents maneres segons la naturalesa de la roca.
Els materials que veim són del Vindobonià, de naturalesa dura i presenten grosses plataformes a causa de l'erosió marina creuades per diàclasis perpendiculars als plans d'estratificació. A causa de les diàclasis, hi ha grans zones de blocs arrabassats per l'acció de l'onatge.
Els més superiors pertanyen a les dunes pleistocèniques que tenen poc gruix en aquesta zona.