Estructures tectòniques (5)

Detall del plec anterior; s'observa perfectament la potència dels estrats y el pla bassal d'estratificació; en els plans d'estratificació es veuen las marques formades per l'assentament dels sediments damunt un substrat bla propi dels medis palustres

Un altre detall del plec tombat de Peguera, on es veu la xarnera del plec i l'acció erosiva del mar en el pla d'estratificació, degut a que és la zona més feble. També es veu l'aspecte típic d'aquest tipus de sediment lacustre.

Estratificació fina. Paquet de sediments ben estratificats, en estrats de poca potència. Presenten un cabussament d'uns 45º. Dipòsits margosos del Juràssic mitjà i superior. Els nivells vermells corresponen a seqüències condensades (hard ground) riques en ammonits (ammonítico rosso). Cala Fornells (Calvià).

Alternança d'estrats, quasi verticals, de calcàries i margues. La diferent duresa dels estrats (competència) dóna lloc a una erosió diferencial que permet observar les diferents potències de les capes. Materials típics del Dogger. Pla de Cúber.

Nivells tabulars de calcàries amb fàcies de plataforma oberta del Lias mitjà i superior. Carretera de sa Calobra.

Estrats horitzontals. Calcoarenitas pleistocèniques coronades per una alternança de llims vermells i calcarenites. La disposició quasi horitzontal origina els típics bancals. Es Bancals