Estructures

El modelat del relleu actual està condicionat per l'ambient climàtic en el qual te lloc la seva elaboració, i matisat per les característiques litològiques i estructurals que interfereixen de manera variable amb l'acció dels processos morfogenètics de tipus zonal
Hi ha diferents tipus de estructures geològiques. Les primàries són aquelles que s'originen el mateix moment que s'origina la roca; podem incloure en aquest grup les
estructures sedimentàries (capes superposades en concordança, discordances, etc) i les ígnies (per exemple la zonació magmàtica d'un batolit). Aquestes estructures ens donen idea de les condicions físico-químiques que les han produïdes i també ens indiquen les condicions climatològiques i com actuaren els fenòmens geològics en el passat: vent, aigua, etc… És a dir, ens ajuden a definir l'ambient sedimentari que es donava en el moment de formar-se i els agents que hi actuaren.

Les estructures secundàries són aquelles que s'originen després d'haver-se format la roca, i les més importants són les estructures tectòniques o de deformació que poden ser de dos tipus: plecs i falles.
Les falles són fractures i es generen quan la roca es comporta fràgilment i es trenca. Els plecs són el resultat de la deformació dúctil de la roca a causa del seu comportament plàstic o viscós. La temperatura i la pressió de confinament afavoreix la ductilitat de les roques; per tant, els plecs es generen molt més fàcilment en profunditats importants on la pressió i la temperatura són elevades.
A poca profunditat les roques són fràgils i fonamentalment s'hi formen plecs a poca fondària, aquests sempre van associats a falles i en són la conseqüència.

El modelat del relleu actual està condicionat per l'ambient climàtic en el qual te lloc la seva elaboració, i matisat per les característiques litològiques i estructurals que interfereixen de amb l'acció dels processos morfogenètics. Aquestes estructures es poden anomenar
estructures morfològiques