Aplicacions (6)

En aquesta fotografía de la serra de Tramuntana podem observar com els pobles s'estableixen a les valls, a les zones planeres i on els materials són tous i permeten sembrar i cultivar

Per a la realització de les carreteres és necessari fer un estudi geològic de la zona i un estudi dels materials a fi d'evitar sorpreses desagradables.
En aquesta fotografía veim una carretera on per fer-la han tallat uns materials tous, els quals presenten un pendent quasi vertical, superant el seu angle d'equilibri. Per aquesta raó, a l'hora d'ara no s'hi pot passar degut als despreniments que s'han produït

De cara a la realització de les obres públiques també es fa precís un estudi geològic.
L'embassament del Gorg Blau, com els altres embassaments, han d'estar ben ubicats, sobre unes roques impermeables o poc permeables i sobre una zona a la qual s'hagin estudiat les conques hidrogràfiques que hi aboquen.
Aquest embassament de la Serra de Tramuntana recull les aigües d'escorrentia superficial que, en condicions normals, es drenaven pel torrent Blau que aboca les seves aigües al torrent de Pareis.
El coneixement geològic i higrogeològic de la tassa de l'embassament és imprescindible, ja que de poc serviria un embassament assentat en una zona on es filtrés l'aigua, ja que les roques a vegades estan diaclasades i no es veu a simple vista, per exemple, la qual cosa podria posar en perill l'estabilitat de la zona debilitant-se el terreny a causa de les filtracions.
Un embassament té una vida limitada si els cursos d'aigua transporten grans quantitats d'aports detrítics ja que produiria la colmatació i obligaria a fer-se una neteja periòdica. La solució a aquest problema (que es bastant freqüent) és impedir l'erosió a les zones on es dóna més, localitzant aquestes àrees per la composició dels materials transportats i la geologia de l'àrea mare.
Per impedir (o disminuir) l'erosió, es pot fer una repoblació forestal, que fixa el sòl mitjançant les arrels dels arbres, aturant així l'acció mecànica de l'aigua

A Banyalbufar podem veure la utilització de les zones planeres per cultivar. Aquestes zones estan delimitades per marges construïts per aturar la vegetació