Reproducció (no a escala) del mapa geològic de Mallorca de l’IGME a escala 1:200.000 (1982)

legenda