Materials (1)

Macar: sediment sense consolidar, es mostren còdols de calcària arrodonits sense una forma definida a causa de la imbricació del fenomen fluvial i marí. Son sediments transportats per un torrent i dipositats a la vora de la mar i aquesta els retreballa. Peguera

Conglomerat a: Roca detrítica coherent, del grup de les rudites, són les roques detrítiques de gra més gros, predominen les partícules de diàmetre superior a 2 mm, anomenades còdols, que fan de carcassa; els espais porals que resten entre aquests elements estan ocupats per una matriu de mesura sorra i llim. Els còdols són de naturalesa calcària i es presenten molt arrodonits, indicant un llarg transport. Alguns dels còdols estan trencats i mostren unes seccions típiques indicadores de transport fluvial. Peguera

Conglomerat b: Aquest conglomerat quasi no té matriu i es veu molt bé el ciment d'unió originat per precipitació química la qual cosa fa que la roca esdevingui un material molt dur, aquí a Mallorca es poleix i s'anomena "marbre de solleric". Els còdols no són tan arrodonits com a la mostra anterior però es pot deduir un transport fluvial encara que no tan llarg. Peguera. 

Conglomerat c: Conglomerats del Miocè inferior; estan disposats horitzontalment fossilitzant plecs asimètrics de calcàries del Lias vergents al nord-oest.
En aquest conglomerat hi ha molta matriu y pocs còdols; es diu que hi ha "suport de fang". En aquest conglomerat els còdols són de arenita i matriu calcària que els dona una duresa considerable. Mirador d'Escorca

Conglomerat d: en aquest conglomerat sense matriu el ciment es erosionat i queden el còdols molt ressaltats, la majoria dels quals estan arrodonits. Mirador d'Escorca.

Aflorament de conglomerats de caràcter fluviolacustre, de l'Oligocè de Peguera. Estan en contacte amb materials paràlics; són molt durs i donen un relleu en penya-segat.

Paràlics són els medis sedimentaris que pertanyen a les vores de la mar, tal com els aiguamolls, els pantans, les albuferes, les llacunes, etc…