Materials(3)

Arenita calcària: roca sedimentària detrítica del grup de les arenites que a la part superior presenta una perfecta laminació. A la part baixa es veu una estratificació alternant de roca de gra fi y roca de gra gruixut. Illots de Can Climent

Arenita quarsosa del Buntsandstein amb diaclasis replenes de baritina. Port d'es Canonge

Gresos versicolors: del Trias. Roca sedimentària detrítica del grup de les arenites. Aquestes coloracions són degudes a les diferents oxidacions que han patit. Cala En Basset

Gresos del Trias, a la part baixa es veuen de color vinós, el seu color inicial i a la part superior les oxidacions ja els ha tenyit d'un altre color. Damunt aquestes darreres hi descansa un bloc de tova calcària. Cala En Basset.
Tova calcària: roca sedimentària de precipitació bioquímica, porosa, carbonàtica i cimentada sota l'aigua.

Calcària oncolítica: calcària formada per oncòlits. Roca sedimentària de precipitació bioquímica.
Oncòlit: petita massa calcària concrecionada de forma variada de mesura menor de 10 cm. de diàmetre, sovint esfereïda, laminada concèntricament i formada per l'acreció de làmines successives d'algues blau verdes estromatolítiques, de 10 a 500 micres de gruix, que alternen amb d'altres d'argilalgals, de 0,5 a 1 mm, la qual es forma al voltant d'un nucli detrític en aigües marines o lacustres. Peguera

Calcària lacustre. roca sedimentària de precipitació bioquímica, originada a una zona lacustre; la vegetació d'aquesta zona humida provoca la precipitació del carbonat càlcic; són característiques aquestes estructures verticals que presenta indicis de la vegetació que li va donar lloc. Peguera