Materials(5)

Dolomia molt fracturada: roca carbonàtica amb més d'un 50% de dolomita (Ca, Mg)(CO3)2; en la seva composició, entre la calcària i la dolomia hi ha tots els termes de transició. Hi ha les dolomies primàries de sedimentació directa, i les dolomies secundaries diagenètiques, per dolomitització, molt freqüents. A l'aflorament les dolomies solen ésser massives, en bancs de color bruns i superfícies aspres, d'aspecte ruïnós. Sovint van associades a les calcàries, amb les argiles i amb les evaporites (carnioles), i quan són fissurades i/o vacuolars, esdevenen bones roques magatzem d'hidrocarburs o bons aqüífers. Les dolomies no fan efervescència amb els àcids diluïts (ClH 10%). Castell d'Alaró.

Calcàries, carnioles i margues amb guix del Keuper. Cala Tuent

Guix: Roca sedimentària evaporítica monomineral (90%) formada per guix, SO4Ca2H2O. Presenta coloracions molt variades a causa de les diferents oxidacions del ferro i altres elements químics. Sol anar acompanyada d'argiles i carbonats. Típic de terrenys evaporítics continentals. És molt plàstica. Constitueix el nivell de lliscament dels plecs-falla (encavalcaments) que estructuren les nostres serralades. Cala En Basset

Pla de falla on s'ha produït un procés de milonitització. Castell d'Alaró.
Milonitització; deformació d'una roca causada per una microbretxificació extrema per les forces mecàniques de direcció definida a les zones de cisallament, sense cap reconstrucció química del material granular. És de fàbrica planària o foliada, cosa que la diferencia de la cataclasita.
S'observa molt bé el contacte entre la calcària y la milonita. Castell d'Alaró

Milonita: Roca de metamorfisme dinàmic (o de dislocació), produïda per reducció granulomètrica en zones estretes d'intensa deformació; és de textura deformada per aixafament i trituració, de fàbrica planària o foliada (cosa que la diferencia de la cataclasita). Castell d'Alaró