Materials(7)

Calcita: cristalls de calcita tapissant la superfície d'un trencament. Calcita, carbonat de calci CaCO3, trimorf de l'argonita i la vaterita i forma sèrie amb la rodocrosita. Cristal·litza en la classe trigonal holoédrica

Pirolusita damunt d'un pla d'estratificació d'una calcaria: Mineral, espècie del grup del rútil, òxid de manganès amb petites quantitats de ferro, en substitució del manganès; tetragonal. D: 6,5 Pe: 5,0-5,19; lluïssor metàl·lica; opac, color gris fosc a negre, blanc de crema en la llum reflectida; ratlla negra; molt sovint té aspecte terrós i també massiu. Freqüentment forma dendrites a les esquerdes i juntes d'estratificació de les roques. Principalment té un origen sedimentari o residual. És la mena més important del manganès.
Nom vulgar "sabó de vidriers". Etimologia del grec pyr = foc loúo, = rentar.

Turbidita: roques que mostren una seqüència sedimentària detrítica granodecreixent dipositada d'un sol cop per un corrent de turbiditat o densitat, en condicions subaquàtiques d'aigües marines profundes, encara que també n'hi ha de lacustres d'aigües més somes i en els embassaments artificials. Port d'es Canonge.

A la fi de l'Oligocè (23 milions d'anys), la rotació levògira dels bloc corso-sard i un cert desplaçament de les Illes Balears vers el sud-est donaren lloc a la formació del golf de València i iniciaren l'estructuració de Mallorca mitjançant un sistema d'encavalcaments. La nova situació paleogeogràfica es registrà en els dipòsits del Miocè inferior.
L'enfonsament dels materials de la plataforma miocènica i la sedimentació de dipòsits turbidítics davant mantells de corriment constitueixen el registre sedimentari del fenomen orogènic més recent ocorregut a Mallorca. Port d'es Canonge