Materials

Les roques són materials naturals, sovint durs i coherents, constituïts per una o més espècies minerals.

La petrologia és la branca de la geologia que s'ocupa de descriure-les i d'interpretar les seves condicions de formació i evolució. Amb aquesta finalitat, la petrologia estudia la composició mineralògica i química de les roques, la naturalesa i ordenació dels seus components, la forma i relació d'un cos rocós amb el del seu entorn i els processos de formació de les roques.

Segons el seu origen les roques es divideixen en tres grans grups: el de les ígnies, el de les sedimentaries i el de les metamòrfiques.

Les roques sedimentaries s'originen a partir de processos que tenen lloc a la superfície de la Terra o a la part més externa de l'escorça terrestre.

Els processos que es desenvolupen en zones més profundes són controlats per pressions i temperatures elevades i originen les roques ígnies i les metamòrfiques. Les roques ígnies són les que resulten de la solidificació d'un magma.

Les roques metamòrfiques són les produïdes per la modificació químico-minerològica i estructural en estat sòlid de roques ígnies i sedimentaries preexistents