Meteorització (3)

Entre els fenòmens biològics responsables de la formació del sòl i degut als organismes vivents, cal destacar que les arrels dels vegetals que segreguen substàncies àcides, que s'adjunten a l'aigua, potencien l'acció dissolvent d'aquesta i dels gasos atmosfèrics. Així, la vida vegetal, al mateix temps que obté les substàncies o nutrients que necessita el sòl, contribueix a la seva formació, transformació i es estabilitzador.

 A Cala Tuent podem observar aquest sòl ben format al damunt de les roques volcàniques (basalts) que abunden en aquella zona.

En aquesta fotografia feta a Peguera es pot veure com la roca que està a la vora del mar, ha estat perforada per Cliones creant una estructura neoicnològica (una traça) que es produeix quan un organisme viu s'assenta damunt un substrat rocós dur, per tal d'alimentar-se, allotjar-se o fixar-se. El mecanisme emprat per a fer la penetració pot ser físic, químic o dels dos tipus.

A la fotografia que ha estat feta a Cala Fornells de Mallorca es veu el mateix mecanisme que a la fotografia anterior però amb l'ésser viu que l'ha colonitzat.

Segons Fairbrigde (1967) l'epidiagènesi es una fase de la diagènesi caracteritzada per ser emergent i perquè el sediment queda sota l'efecte de la meteorització i és especialment afectat per les aigües meteòriques descendents; els canvis diagenètics són el resultat de l'oxidació, etc… i estan associats amb una mineralització autígena específica que reomple la fractura.

En aquesta pedrera de Biniamar es veu un altre exemple de meteorització física amb fracturació de la roca calcària, procés anterior a la colonització de la roca, i amb algunes fractures reomplertes pel procés de epidiagènesi.
D'aquesta manera el percentatge d'aigua infiltrada creix any rera any fins que arriba un moment en el que l'escorrentia superficial es nul·la.

A Bahia Azul podem veure com l'acció química de l'aigua salada sobre materials solubles accelera el procés de dissolució i dóna lloc a la formació de concavitats.
També hi podem veure una menjada erosiva antiga.