Meteorització

La meteorització és el conjunt de processos mecànics, fisicoquímics o biològics d'alteració i esmicolament de la roca superficial, el mineral o el sòl o el sediment sota l'acció dels agents atmosfèrics, en que té lloc una disgregació i destrucció completa o parcial dels minerals originals i el seu reemplaçament per un material secundari, cristal·lí o amorf, autòcton o parcialment autòcton, amb uns canvis importants del seu color, textura, duresa o forma.

La meteorització química canvia la composició de la roca amb neoformació de combinacions químiques estables en les condicions predominats a la superfície
En aquesta fotografia podem veure un exemple de meteorització química que consisteix en el canvi de coloració de la roca que està en contacte amb l'atmosfera i la fractura fresca que s'ha realitzat
Aquesta roca carbonatada presenta cavitats produïdes per dissolució.

La meteorització física es dóna mitjançant una sèrie de processos de fragmentació, esmicolament i polvorització de la roca sense comportar canvis en la composició química de la roca.
Aquesta meteorització pot ser produïda pels agents atmosfèrics, però també pels éssers vius com en el cas que ens presenta la fotografia, on es veu que les arrels d'un arbre cercant la humitat han trencat la roca i s'han introduït dins ella actuant com una falca, aprofitant els plans més dèbils com poden ser els plans d'estratificació i les fractures existents, afavorint d'aquesta manera la disgregació de la roca.
 

En aquesta fotografia del Carnatge es poden veure una sèrie de fractures produïdes per meteorització mecànica.

A la pedrera de Biniamar veiem calcàries que presenten les fissures eixamplades per meteorització química (dissolució per l'aigua meteòrica infiltrada), procés que segueix a la meteorització física