Índex

GEO-IMATGES són imatges geològiques de Mallorca. Aquesta col·lecció de fotografies sobre la Geologia de Mallorca estan destinades a facilitar als professors de Ciències Naturals, l'ensenyament i l'aprenentatge de la Geologia a partir del nostre entorn natural, ja que els llibres de text i els de consulta, gairebé mai mostren exemples gràfics ni visuals de la nostra regió.

Els nivells d'aplicació d'aquest material, creiem que son sobretot: 4rt d'ESO, 1er de Batxillerat i per la Geologia de 2on de Batxillerat, sent el professor el que, en funció de l'alumnat podrà fer servir unes o altres imatges. Es pretén que els alumnes entre 16 i 18 anys tinguin una visió dels materials rocosos que es troben a Mallorca, l'edat en que es formaren i la dinàmica dels processos geològics que els formaren, tal com: Processos tectònics, paleontològics i estratigràfics, que difícilment es poden veure d'una altra manera.

La geologia és la ciència de la Terra, encara que seria millor parlar de les ciències, ja que amb el temps la geologia s'ha anat especialitzant i dividint en altres ciències. La Geodinàmica estudia els processos dinàmics de la Terra, la Petrologia estudia les roques i la seva gènesi, la Paleontologia (emparentada amb les ciències biològiques) estudia les formes de vida del passat de la Terra que trobam en forma de fòssils.

S' inclou una introducció a la Geologia de Mallorca, que no pretén ser una tractat de geologia senzill per acompanyar aquest treball, sinó un referent geològic general als comentaris  que es troben a cada una de les imatges que es presenten i al mateix temps hi trobareu un vocabulari de la terminologia utilitzada. Per a més informació vos oferim una bibliografia bàsica que vos pot ajudar a situar tots els processos geològics i formes que vos mostram a continuació.

La geologia estudia els materials de la Terra, el seu origen i la seva estructura. Estudia les serralades i la distribució de mars i continents. Per coneixer la seva evolució i formació questiona sobre l'interior de la Terra i el.labora teories sobre les forces que actuen des de l'interior i com aquestes afecten als continents. Tota aquesta activitat es veu com l'actuació d'uns processos interns com són el magmatisme, el metamorfisme, la tectònica, etc. Aquests processos interns són en definitiva els constructors del relleu i de la distribució d'oceans i continents que hi ha actualment. Sobre els materials continentals hi actuen els agents externs, responsables dels anomenats processos externs. A aquest els correspon el paper de modeladors del relleu. Amb les seves eines (meteorització i erosió) eliminen materials i ens mostren el que anomenam formes del relleu, que caracteritzen el paisatge. Les fotografies de paisatges i els seus detalls que vos presentam intenten mostrar una petita part d'aquests processos i del seu resultat...