-OBJECTIUS GENERALS D´AQUESTA WEBQUEST

Aquesta unitat pretén que els infants d´educació infantil sàpiguem més coses sobre alguns animals i aprenguin a destriar animals salvatges i de granja.

També que es comencin a familiaritzar amb les  TIC.

OBJECTIUS ESPECÍFICS D´AQUESTA WEBQUEST

 Es treballarà sobretot l`area de Coneixement del Medi però també hi estan molt lligades les altres àrees ja que es treballarà molt de vocabulari i plasmació de dibuixos ( llibret, mural) escriptura...

També es pretén anar perfeccionant ús de l´ordinador a nivell d´infantil aprenent a navegar de manera sencilla i guiada per internet.

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAI

Com hem indicat es faran petits grups de 3 ó 4 infants. Sempre treballaran a l´ordinador amb la mestra d´aula o la de suport.

S´aprofitarà quan fan racons. La feina en petit grup durarà de 30 a 45 minuts. Després es farà una conversa a gran grup a l´estora per comentar el que s´ha fet, trobat, problemes.

 Necessitam 1 ó 2 ordinadors amb impressora i connexió a internet. Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors  es disposi d´espai i estris suficients per escriure, dibuixar, retallar...

 A l´aula posarem un racó per anar posant la informació.

Com que es fa feina en petit grup i dependrà de la facilitat d´ús o no dels ordinadors, no posam durada total ja que serà flexible segons el grup i disposició horaria de la mestra de suport.

 AVALUACIÓ.

Avaluarem la iniciació a l´ús de l´ordinador. Aspectes molt sencills ja que estam xerrant d´infants de 4 i 5 anys que a més comencen a iniciar-se a la lectura i escriptura i necessitaran ajuda.

També es valorarà el treball en grup, l´explicació als companys a l´estora i si es van aconseguint els objectius proposats.

Hi haurà un apartat d´avaluació del paper de la mestra per valorar si l´ajuda donada és l´adequada, si s´adapta a les necessitats dels infants.

Recordar també que els infants conjuntament amb la mestra han de fer l´avaluació que hi ha a la webqüest.

 

 

 

 

 

Return to the Beginning