Recursos educatius

ciències socials

WebQuest: "Hongria a l'actualitat. Com ho veus?"

 

Aina Maria Coll Coll (amcoll2@educacio.caib.es)

IES Josep Maria Llompart
Palma


Els alumnes que poden desenvolupar sense gaire problemas aquesta WebQuest són els de Batxillerat. El contingut és desenvolupable dintre de l’assignatura Història del Món Contemporani de 1r curs o bé dintre de l’assignatura de Geografia de 2n.
Els objectius d’aquesta webquest són fonamentalment: que l’alumne tingui una visió més ample de la nova Europa dels 25. Que entengui les desigualtats econòmiques i socials entre els diversos països. Que entengui les dificultats dels processos de transició de règims polítics no democràtics a règims democràtics. Que sigui capaç de fer valoracions personals de distints problemes així com de mantenir un discurs efectiu sobre la matèria.
Imatge WebQuest: "Hongria a l'actualitat. Com ho veus?"

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Hongria a l'actualitat. Com ho veus?"
   
hongria_wq.zip WebQuest "Hongria a l'actualitat. Com ho veus?" (arxiu comprimit, 4.78 Mb)