Hongria a l’actualitat. Com ho veus?

 

 

AUTOR: AINA MARIA COLL                                          ÀREA: Ciències Socials. NIVELL: 1er i 2on de Batxillerat

E-MAIL:amcoll2@educacio.caib.es                                    ASSIGNATURES: Geografia i Ha Del Món Contemporani      

 

 

Introducció           Tasca           Procés          Avaluació       Conclusió        Crèdits         Guia Didàctica

 

 

 

Vols escoltar música?

 

       

 

INTRODUCCIÓ

 

L’any 1976 moria Franco i acabaven 40 anys de dictadura   feixista a Espanya.

Des de la segona meitat dels 70 i quan els governs democràtics dugueren a terme moltes reformes dintre d’una crisi industrial generalitzada que dugué a l’atur a nombrós nombre de persones i que abocaren a part de la societat a les drogues i la criminalitat.

L’any 1989 va caure el mur de Berlín i a poc a poc, s’acabaren els règims comunistes a tota Europa. Així sortiren d’una situació similar a la nostra.

La majoria d’aquests països antics satèlits de la URSS estàn dintre de la Unió Europea des de 2004 i per gener del 2007 entraran els qui falten: Romania i Bulgària. ¿Estan preparats per estar-hi?. ¿Coneixes els fets més rellevants del comunisme hongarès?. Ens fixarem en uns dels països amb més possibilitats de recuperar-se, gràcies en part al turisme i a la inversió immobiliari. ¿et sona tot això?. ¿Trobes similituds entre el cas hongarès i l’espanyol?.

                                                                                                  Torna a l’ inici

 

Monument comunista. Actualment a l’ Statue Park de Budapest.

 

LA TASCA

                   

      Tu i els teus companys (màxim 3 persones per grup) teniu 15 dies per realitzar una sèrie de tasques. Hauràs d’escollir un pais de la UE per representar-lo com a parlamentari a les sessions extraordinaries sobre el tema de l’entrada d’Hongria a la UE, el seu present i el futur i el com afecta la seva presència a la resta de països. Cada grup escull un pais diferent i el debat parlamentari serà moderat per la presidenta, en aquest cas, jo, com a substituta de l’actual president, que a més és un espanyol: Josep Borrell.

Després del vostre discurs presentat davant la resta de parlamentaris, hi haurà un torn de preguntes i al final de totes les sessions votarem si Hongria mereix estar dintre de la UE i si crearà més beneficis o mer perjudicis a la Unió. 

Al teu discurs hauràs de respondre a les següents preguntes amb opinions clares, contrastades i  aportant proves:

1-      ¿Trobam coincidències entre l’Espanya post-franquista i la Hongria post-comunista?

2-      Quins són els fets més destacats del comunisme hongarés?

3-     Quina ha estat l’ evolució d’Hongria des de 1991 fins a l’actualitat?

4-     Quins problemes més rellevants té ara aquest pais?I les solucions més inmediates?

5-     Com veus la seva entrada a la UE des de 2004? I el seu futur?

Contestant aquestes preguntes facilitaràs un discurs complet. Serà interesant presentar un eix cronològic amb l’evolució política i les crisis d’Hongria entre 1945 i 2006.

                                                                                                Torna a l’ inici

               Edifici d’arquitectura comunista. Budapest.

 

 

 

Estatua alegòrica del moviment comunista. Actualment a l’Statue Park de Budapest.

 

EL PROCÉS

 

 

Abans de començar i mentre treballes, demana al professor totes les dubtes que et sorgeixin. Després pots seguir aquestes dues grans passes:

 

PRIMERA: Informa’t de l’organització, competències i paper polític del Parlament a aquesta pàgina. A partir d’entendre el funcionament, comença l’activitat.

 

SEGONA: Ves a la pàgina del parlament europeu. Aquí tria un païs al qual vols pertànyer com diputat, ho comuniques al professor. Cada grup ha de tenir un diferent i heu de crear la vostra pròpia fitxa personal com ells que entregareu als altres parlamentaris. A l’ apartat de “Actividades parlamentarias en sesión plenaria” hi podràs situar les aportacions que facin els teus companys quan facin el seu discurs envers al tema d’Hongria dintre de la UE. Així doncs, les pases seràn:

a)      Selecciona el pais.

b)      Escull una fitxa qualsevol d’un parlamentari d’aquest pais i la personalitzes amb les teves dades.

c)      Fixa’t amb l’apartat d’activitats parlamentàries en sessió plenària: Preguntes presentades, propostes de resolució i intervencions en sessió plenària. Segueix el mateix guió quan facis la teva intervenció/discurs parlamentari: presenta a la classe uns dilemes sobre el futur d’Hongria, després les propostes de resolució i finalment, fes un discurs sobre l’informació de la situació actual a Hongria, tinent en compte les preguntes que es plantegen a la tasca.

d)      Recull el que ha sigut la sessió plenària on has participat a l’apartat “Activitats parlamentàries en sessió plenària”.

 

 

Per completar la fitxa i escriure un discurs parlamentari coherent pots cercar informació de diversa índole. Agafa una Plantilla que pots imprimir i omplir i que t’ajudarà a recaptar informació:

1-     Pots començar per mapes d’Hongria, per saber com és Budapest a aquesta altra i trobar  informació sobre la història de Budapest. També podràs omplir l’  eix cronològic. que ens donaràs a la sessió parlamentari.

2-   Per poder defensar les teves postures davant els teus companys hauràs de cercar informació crítica sobre la economia, i en concret sobre la possibilitat d’ invertir . Després hauràs de conèixer els problemes polítics de Budapest, bé de forma més  objectiva o més subjectiva a un article d’opinió. Finalment podràs fer un cop d’ull a les informacions sobre la societat amb problemes greus com l’ alcoholisme o el de la integració de les minories. Finalment, a aquest article es plantegen alguns dels problemes que haurà de superar Hongria dintre de la Unió Europea. Tria els aspectes que trobes més destacables.

3-   La feina més dura ve ara. Ves a aquesta pàgina  on trobaràs molta informació dels països que integren la UE. Primer, per conéixer les dades esencials del pais que representes i intentar esbrinar quina postura (contrària o favorable) tenen envers a l’entrada d’Hongria, ves a “Los 25 a fondo” i observa l’informació d’aquesta pàgina. Després amplia els coneixements que tens sobre el pais que representes al “tour continental”. Finalment, a “los nuevos opinan” tens una gran ajuda per comentar problemes i dubtes davant l’entrada dels nous països. A més d’aquests apartats, selecciona informació que et sembli atractiva dels altres per exposar la teva opinió al Parlament. Recorda cercar informació sobre els esdeveniments del mes d’octubre de 2006 que acabaren en disturbis (observa l’imatge inferior).

                                                                                                                     Torna a l’ inici

 

 

 

 

Imatges dels disturbis del mes passat a Budapest.

 

 

 

 

AVALUACIÓ

 

 

Tot el conjunt del treball serà avaluat per grups, així com l’exposició la qual es repartirà entre els membres. Al debat parlamentari tots els membres del grup hauran de respondre a les preguntes que els altres parlamentaris els facin.  

La nota final serà el resultat de les següents valoracions:

 

PUNTS A VALORAR

Malament

2

Incomplet

4

Acceptable

5

7

Molt Bé

9

Discurs al Parlament redactat: Gramàtica i ortografia

Hi ha  moltes errades a l’estructura de la redacció, a l’ortografia, vocabulari.. puntuació...

Hi ha bastants errades a molts nivells encara que hi ha certa coherència a les estructures gramaticals.

Hi ha errades a tots els nivells però no moltes i el text es pot entendre.

No hi ha massa errades però la redacció del text podria esser més madura.

Demostra unes bones capacitats per redactar sense errades i amb maduresa un text formal.

Discurs  redactat:             Valor dels continguts i adequació als objectius demanats

No s’han seguit els requeriments de la tasca i s’ha oblidat el procés a seguir. El treball no té consistència i és quasi inexistent.

Alguns punts de la tasca han estat oblidats i part del procés no s’ha realitzat, faltant un desenvolupament adequat de l’activitat. 

S’ha seguit el procés i s’ha Tot i seguir els requeriments definits en el procés, alguns d’ells no han estat correctament assolits mancant-li al treball final informació rellevant i perspectiva.

S’han complert els objectius de la tasca i s’ha seguit tot el procés encara que alguns punts s’han tractat de forma supèrflua.

S’han complert els objectius de la tasca i s’ha seguit tot el procés elaborant un treball-discurs molt complet.

Discurs redactat:

Organització de les idees

L’idea principal que defensa no queda clara i s’oblida fàcilment l’objectiu final del discurs. Les idees secundàries no tenen connexió amb l’idea central ni entre elles

Les idees són difícils de veure i no queden massa clares, haurien d’estar millor exposades.

Les idees que s’exposen no estan suficientment desenvolupades encara que el lector les pot detectar fàcilment.

El treball està ben enfocat i les idees principals i secundàries mantenen coherència. Però el discurs i alguns detalls de les idees desenvolupades poden desviar l’atenció del lector.

El discurs desenvolupa en un ordre adequat les idees, explicades de forma completa i ben enfocades. El text és molt interessant pel lector.

Discurs redactat:         Utilització adequada de les fonts

No queda clar quines fonts s’utilitza i la selecció no és bona.

Hi ha moltes fonts, textos i imatges que no estan ben documentades

S’utilitza molt de material però hi ha bastant de material que no es documenta.

Es documenten quasi totes les fonts i aquestes són les adequades.

És documenten totes les fonts i aquestes són d’elevada qualitat.

Discurs redactat:           Conclusions finals  i valoracions personals

El redactor pareix indiferent davant el tema i el text no té ni conclusions ni valoracions personals.

El redactor no s’implica suficientment i es limita a un discurs neutre, amb unes pobres conclusions.

El redactor aplica unes conclusions i valoracions insípides i no fa un treball suficientment personal.

El redactor es posiciona clarament amb un punt de vista personal que empapa tota la redacció encara que de vegades l’oblida.

El redactor s’expressa sempre amb arguments molt sòlids lligats a la defensa del seu punt de vista.

Exposició del discurs al Parlament.                  Entonació, dinamisme i preparació

No pareix que es conegui el que llegeixen i l’exposició és confusa, sense connectar amb els demés.

No es posa suficient interès en fer un bon discurs, llegeixen massa textualment el que tenen escrit.

El grup en general aconsegueix exposar el tema de manera ordenada i captant l’atenció dels companys.

Tot el grup desenvolupa un bon discurs i es nota que saben de què parlen però podrien fer-ho en un to més interessant i dinàmic.

El discurs/exposició del treball han sigut magnífics. Es nota que ho han preparat molt bé.

Exposició del discurs: Capacitat per respondre preguntes dels altres parlamentaris mostrant els coneixements del tema.

Alguns components no coneixen el tema i són incapaços de donar una argumentació correcta.

No han contestat algunes preguntes les respostes de les quals estaven al treball.

Han pogut respondre més o manco quasi totes les preguntes però sense mostrar seguretat.

Han plantat cara a totes les preguntes i les han respost, encara que algunes sense massa profunditat.

La seva preparació ha fet que poguessin resoldre qualsevol pregunta de manera exemplar.

Material Utilitzat per l’exposició (mapes, eix cronològic, fotografies...)

No utilitza cap tipus de material.

No s’utilitza adequadament el material que aporta que a més no té connexió amb el discurs.

Aporta poc material i no l’aplica del tot bé durant el discurs.

Aporta bastant de material i l’intenta inserir adequadament al discurs  però no arriba a captar suficientment l’atenció dels oients.

Aporta molt de material i a més l’utilitza adequadament, fent un discurs molt dinàmic.

Torna a l’ inici

 

 

 

CONCLUSIÓ.

 

Segurament mai haguéssiu imaginat les dificultats que té un país que ha estat sotmès a un règim no democràtic durant molt temps i que vol incorporar-se al cruel món capitalista on has d’esser més competitiu que els teus companys. Mentre feies el treball ho has descobert. T’ha sorprés? Ara imagina´t com ho han d’estar passant a països amb menys recursos i amb un incipient turisme com són Bulgària, Romania o Polònia. La majoria dels joves d’aquests països emigren cap l’oest d’Europa. Part d’ells venen aquí fugint d’una situació desastrosa. A més, moltes famílies escullen aquests països per l’adopció d’infants. Ara que saps utilitzar moltes fonts pots indagar en la situació d’aquests països y les contradiccions que trobem : quan parlem de països pobres,  països de la Unió Europea. Per deixo unes imatges perquè t’ho pensis i vulguis descobrir més coses d’aquests països.

 

Romania. País de gran presència de l’ètnia gitana i amb alts índex de pobresa i delinqüència.

Romania. Vivendes infrahumanes

Imatge d’una família de Bulgària.

Torna a l’ inici

 

 

Crèdits

 

Aquesta webquest ha pres bons consells i grans informacions de:

-         El manual del curs: Capella i Priu, Sebastià et alii : “Webquest, una eina per treballar amb internet a l’aula”.

-         Antònia Beltran. Tutora del curs del mateix nom.

-         Les plantilles que es poden trobar a http://www.webquestcat.org/ 

-         Bernie Dodge, pare de les webquest i del qual podem saber més coses a aquesta web:  http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/bdodge.html.

 

I en quant el contingut, de redacció pròpia:

- Totes les imatges d’Hongria són producte d’un viatge que vaig fer no fa massa. Les altres provenen de la recerca al Google d’imatges d’aquests països.

- El contingut forma part del currículum de l’  assignatura “Història del món contemporani” de 1er de Batxillerat i utilitzarem material divers de l’ Editorial Vicens Vives i Santillana per la part teòrica. 

                                                                               Torna a l’ inici

 

 

 

Guia didàctica

 

-         Nivell: Els alumnes que poden desenvolupar sense gaire problemas aquesta webquest són els de Batxillerat. El contingut és desenvolupable dintre de l’assignatura Història del Món Contemporani de 1er curs o bé dintre de l’assignatura de Geografia de 2on. 

-         Objectius: Els objectius d’aquesta webquest són fonamentalment: que l’alumne tingui una visió més ample de la nova Europa dels 25. Que entengui les desigualtats econòmiques i socials entre els diversos països. Que entengui les dificultats dels processos de transició de règims polítics no democràtics a règims democràtics. Que sigui capaç de fer valoracions personals de distints problemes així com de mantenir un discurs efectiu sobre la matèria.

-         Temporització: Els alumnes, en grups 2-3 alumnes, haurien de tenir aproximadament  tres setmanes- un mes  per poder viatjar per la webquest, seguir un procés, adquirir informacions i fer un document final. Les exposicions (debats parlamentaris) a l’aula es poden fer durant 4-6 sessions.

-         Tutoria: El professor introduirà el tema de la webquest, i organitzarà els grups. Al llarg del mes que dura el procés de viatge per la webquest es podrà dedicar els últims minuts de classe per resoldre les dubtes que tinguin els grups. També podran comunicar-se mitjançant correu electrònic amb el professor.

                                                                                                               Torna a l’ inici