GUIA DIDÀCTICA

Objectius Generals:

Aquesta Webquest pretén que els alumnes i les alumnes de segon i tercer c cicle de primària tinguin un esperit més crític i siguin capaços d'entendre la importància de la biodiversitat, de l'agricultura ecològica, de l'alimentació sana...i de prendre consciència de que tots i totes podem fer petites coses per conservar l'equilibri del nostre planeta.

Objectius Específics

Aquesta WebQuets està pensada bàsicament per treballar l'àrea de coneixement del medi, però també es treballen continguts de l'àrea de llengua i expressió plàstica. Pot ésser utilitzada per a treballar com eix transversal el tema del consum, la sostenibilitat...Pot ésser molt útil per aquells Centres Escolar que vòlen muntar un hort ecològic escolar.També es treballen aspectes molt lligats a les competències bàsiques de les TIC.

Requisits:

Per poder desenvolupar questa WebQuest l'alumnat hauria de saber:

1- Crear una carpeta.

2- Fer anar el processador de textos.

3- Guardar un document.

4-Fer anar un naveg ador.

5- Capturar imatges a INTERNET.

6- Guardar les imatges i textos a una carpeta.

Recursos necessaris:

1- Un ordinador per cada grup de quatre.

2- Connexió a INTERNET.

3- Una impressora.

Organització de l'alumnat i temporalització.

Es faran grups de quatre. Pels alumnes de segon cicle de primària, poc acostumats amb aquests tipus de feina, seria molt recomanable ésser dos professors/es dins l'aula.

Es necessitaran 6 ó 7 sessions d'uns 60 minuts de durada.

Avaluació

L'alumnat ha de conèixer abans de començar a treballar com i de que seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

- Els ajuda a pensar.

- Els orienta sobre el que s'espera d'ells.

- Els fa fixar en tots els detalls.

- Els estimula a esforçar-se a fer un millor producte final.

L'avaluació d'aquesta WebQuest es farà per mitjà de dues rúbriques.