Guía per al professor

L'objectiu d'aquesta WebQuest és que els alumnes de cicles formatius tinguin la autonomia per prener les decisions de quin equip comprar, quin sistema operatiu i quin programari usar. A més , hauran de fer servir aquestes eines per les seues pràctiques.

Haurem de tenir en compte la capacitat dels alumnes per tal de cercar informació a la web (se suposa que els alumnes coneixen que és Internet i en saben fer-ne ús), capacitat de síntesi, col·laboració, treball en equip, actitud oberta.

Aquesta WebQuest es pot desenvolupar completament en 6 sessions de 55 minuts. En la primera sessió l'alumne cercara l'equip a comprar. A la segona sessió l'alumne entrarà en contacte amb sistemes operatius, i en la tecera el programmari adecuat. En aquestes dos sessions cercarà informació a Internet. Les següents dues sessions redactarà l'informe final i la darrera sessió serà de debat i de conclusions per a tots.

Aquest WebQuest s'haurà de desenvolupar a l'aula Informàtica, i haurem de tenir accés a Internet.

Els recursos sel·lecionats són recursos tècnics perà a la vegada compressibles per a qualsevol alumne.

L'avaluació serà individual i la farà el professor que hagi portat a terme la WebQuest.

És molt important que el professor dongui suport continu als alumnes ja que apareixen molts de conceptes tècnics nous per als alumnes.

Qualsevol comentari relatiu a aquesta WebQuest me la podeu fer arribar a la següent adreça electrònica:

ccolomar@educacio.caib.es

Return to the Beginning