INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA

 

Introducció

Un dia després d'una esgotadora jornada de treball a la oficina, l'ordinador es romp i queda totalment inutilitzat. Tu incrèdul amb el que acaba de passar intentes per tots els mitjans arreglar el problema, però després de molt intentar-ho no pots. La màquina ha mort!. Afortunadament acabàvem de fer una còpia de seguretat de les dades.

Aleshores vas al despatx del cap de l'oficina i li comentes que l'ordinador s'ha romput. Ell atonit amb la nova noticia, comença a fer comptes de quants diners li costarà comprar una nova estació de treball. Ell amb els comptes en la mà i preocupat per complir escrupolosament el pressupost del departament d'administració, et proposa que tu serà el responsable de muntar un ordinador amb un pressupost de 1200€.

Tu surt de la oficina incrèdul amb la nova tasca que t'han encomanat. El pensament que no et deixa en cap moment és: NO SE RES DEL MÓN DELS ORDINADORS, SOLS SE UTILITZAR UNES DETERMINADES EINES I PUNT!.

Arribes a casa seus i comences a pensar que aquesta nova tasca que t'ha encomanat el teu cap, pot ser una meravellosa oportunitat de conèixer el mon dels ordinadors.

Tasca

La tasca consisteix en descobrir quin es el funcionament dels ordinadors i dissenyar un ordinador adequat per al departament d'administració amb el qual estem treballant. Hem de ser capaços de elegir els components adequats per a una oficina(Penseu que amb aquest ordinador sols anem a realitzar tasques administratives i operacions de comunicació amb l'exterior).

També em de ser conscients que tenim un pressupost de 1200€, amb ells comprarem tots els elements necessaris per a muntar l'ordinador i el programari necessari per a realitzar les tasques típiques d'una oficina.

Els objectius que es presten assolir són:

Per a dur a terme la tasca treballarem en un grup de dues persones:

  1. La una persona s'encarregarà de desenvolupar el paper del treballador. serà el responsable de cercar els components necessaris per a muntar l'ordinador.

  2. La segona persona s'encarregarà de desenvolupar el paper de cap, s'encarregarà de supervisar que el producte final del seu treballador es l'adequat, a mes de respectar el pressupost assignat.PROCÉS

Per a dur a terme la vostra tasca durem a terme les següents subtasques:

  1. Cercar informació sobre que és la informàtica i que són els ordinadors.

  2. Cercar informació sobre la evolució històrica de la informàtica al llarg dels temps.

  3. Cercar en que consisteix el tractament electrònic de dades (PED). Heu de ser capaços de representar-lo gràficament.

  4. Cercar informació sobre el hardware o maquinari:

  1. Cercar informació sobre el software o programari:

  1. Realitzar un inventari amb els diferents components que ens faran falta per a muntar l'ordinador.

  2. Realitzar un inventari dels programes que farem servir al nostre ordinador.

  3. Proposar l'ordinador acabat.

 

Recursos

Manual General:

La informatica.

Evolució del la informàtica al llarg de la historia:

Hardware

Software

Tendes Virtuals

Avaluació


Fluix

1

Acceptable

2

Bon nivell

3

Excel·lent

4

Puntuació

Cerca al Web

No es considera cap informació i dedes.

Es considera informació i dades de solament una font sense referències.

S'analitzen dades de múltiples fonts fiables d'informació, proporcionant referències.

Se sintetitza informació i dades de múltiples fonts proporcionant referències. S'identifiquen les suposicions de les fonts. Es relaciona el coneixement i la informació al context global i específic del problema.


Contingut.

Informació a un nivell molt simplista.

El contingut mostra que s'ha entès el que s'ha treballat.

La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.

La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions.


Organització del contingut

Confús, incomplet i sense una direcció clara.

Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.

L'organització és adequada i estan relacionades entre si.

Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.


Presentació

Poc elaborada. Poc visual. No fa servir imatges, gràfics, enllaços, etc.

La presentació és correcta però poc atractiva.

La presentació és acurada i visual.

La presentació està força treballada i és molt atractiva visualment.


Treball en grup.

Treball massa individual. No hi ha relació entre les seccions

S'aprecia una mica de col·laboració en l'estructura global.

Les tasques individuals estan relacionades entre si.

El document mostra discussió i planificació conjunta.


Posta en comú

Hi ha hagut conflictes en les tasques de discussió.

No hi ha hagut conflictes però no tothom ha participat en les discussions i planificacions

La posta en comú ha servit per planificar i resoldre dubtes.

Les discussions han ajudat a la cohesió del grup com a equip de treball.


Autonomia

Contínuament calia cridar al professor.

Poques vegades hem necessitat l'ajuda del professor.

Sovint hem trobat la solució nosaltres mateixos

Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes.
Conclusió

Quan acabis hauràs de conèixer quin és la història de la informàtica, d'on prové i per què, quins van ser els seus factors determinants per a aquest desenvolupament, si va ser possible altre desenvolupament o no.

Actualment en quin punt ens trobem, com està d'integrada la informàtica en la nostra vida diària, si som conscients d'això o no,

Com està format un ordinador, tant referent al maquinari (components físics), com al programari (programes que fan que funcionis correctament), a on ens duu l'evolució actual en aquests dos camps assenyalats (maquinari i programari),

Hauríem de tenir una idea de com pot ser el futur proper, en quins aspectes es potenciarà més i a quins altres aspectes als quals fins a ara no arribava va a donar resposta.

Crèdits

Gràcies a totes les persones que han participat en el desenvolupament d'aquest webquest, des de la meva tutora fins la persona que passava pel departament i m'ha suggerit qualsevol cosa.

Gràcies a tothom.

Guia didàctica.

OBJECTIUS GENERALS D´AQUESTA:

L'objectiu d'aquesta web es que els alumnes siguin capaços de descobrir els diferents elements que formen un ordinador. I aconseguir que els alumnes prenguin consciència als alumnes de la necessitat d´utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS O ÀREES CURRICULAR:

Aquesta WebQuest està pensada bàsicament per a l´àrea d'informàtica. El objectius són:

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, TEMPORALITZACIÓ, RECURSOS I ESPAI.

Per desenvolupar aquesta WebQuest, els nois i les noies han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica: Crear una carpeta, fer anar el processador de textos, guardar un document, insertar imatges a un document, capturar imatges a INTERNET, guardar les imatges a la carpeta, fer anar un navegador.

Aquesta WebQuest està pensada per unes 10 sessions d'uns 50 minuts de durada. A cada sessió desenvoluparem un apartat del procés.

Hauran de disposar dels recursos seguents:

Un ordinador per a cada grup de dos alumnes. Connexió a Internet. Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment. Una impressora.

Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors connectats a INTERNET.

AVALUACIÓ: