Recursos educatius

matemàtiques

WebQuest: "Investigam el mercat"

 

Margalida Ferrà Ferrer (mferra1@educacio.caib.es)

IES Santa Margalida
Margalida


Aquesta WebQuest està adreçada als alumnes de 3r d'ESO de l'àrea de matemàtiques.
L'objectiu és que els alumnes treballin la part d'Estadística des d'un caire pràctic i atractiu.
Els alumnes han de elaborar una enquesta i, a partir de les dades obtingudes, resumir-les a una taula de freqüències, fent els gràfics adients. També, amb aquestes dades han de calcular els paràmetres de centralització (mitjana, mediana i moda) i dispersió (rang, variància i desviació típica), interpretant els resultats obtinguts.
Imatge WebQuest:  "Investigam el mercat"

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Investigam el mercat"
   
investigam_mercat_wq.zip WebQuest "Investigam el mercat" (arxiu comprimit, 79 Kb)