PROCÉS

 

Per realitzar el vostre estudi heu de seguir les següents passes:

1.Féu un treball d'investigació a Internet per conèixer les passes a seguir a l'hora de fer un estudi de mercat.
Recursos: http://www.marketing-xxi.com/capitulo-3-la-investigacion-de-mercados.html2.Amb aquesta informació organitzau una reunió per repartir la tasca ja que el grup s'ha de dividir en dos equips (de dos alumnes cadascun): l'equip de recerca i l'equip de treball de camp.3.Preparació de l'estudi:
l'equip de recerca realitzareu un estudi preliminar on hi hagi, per exemple, la evolució del bar durant els darrers anys, els productes que ofereix, els problemes que ha tengut i les solucions aportades, les variacions estacionals de les vendes, la tipologia dels clients, etc...
l'equip de treball de camp elaborareu les enquestes(que han de contenir tant variables continues com discretes) i decidireu a quina part de la població es passaran. 4.Investigació real:
l'equip de recerca investigareu el que s'ha de fer amb les dades una vegada l'altre equip les obtingui.
Recursos: http://www.marketing-xxi.com/capitulo-3-la-investigacion-de-mercados.html
http://www.galeon.com/estadisticautil/index.html
http://www.cortland.edu/flteach/stats/stat-sp.html http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/Lecc-3-est.htm
L'equip de treball de camp passarà les enquestes i realitzarà un buidatge d'aquestes.

5.Els dos equips realitzareu una reunió on elaborareu el treball final que s'ha de presentar a l'empresa. Aquest treball és necessari que contengui vàries gràfiques de freqüències absolutes i relatives, els càlculs dels paràmetres de centralització i de dispersió, i les conclusions a les que arribeu.

 

Return to the Beginning