Guia del professor/a

 

Aquesta webquest està adreçada als alumnes de 3r d'ESO de l'àrea de matemàtiques.
L'objectiu és que els alumnes treballin la part de Estadística des d'un caire pràctic i atractiu.
Els alumnes han de elaborar una enquesta i, a partir de les dades obtingudes, resumir-les a una taula de freqüències, fent els gràfics adients. També, amb aquestes dades han de calcular els paràmetres de centralització (mitjana, mediana i moda) i dispersió (rang, variància i desviació típica), interpretant els resultats obtinguts.
La duració de l'activitat és, aproximadament, sis sessions de 50 minuts.
A més d'utilitzar els recursos de la xarxa, els alumnes poden emprar altres fonts, com poden ser el llibre de text o altres llibres que es trobin a la biblioteca del centre.

Return to the Beginning