JARDINERS AL NOSTRE CENTRE


Introducció

Tasca

Procés

Avaluació

Conclusió

Crèdits

Guia didàctica- Una Webquest per alumnes de 3r i 4t d´ESO. Pensada per l´assignatura de botànica aplicada

- Autor: Joan Clapés Ferrer jbclapes@educacio.caib.es

- Data de la creació: novembre 2006Introducció


Inici

La Jardineria i l´agricultura necessita avui en dia de professionals especialitzats, amb coneixements diversos. Desde l´ús apropiat d´un hivernacle, la tria adecuada de plantes segons l´època de l´any, o un disseny apropiat de jardins, tot passa per fer un estudi previ del que volem i podem fer.


Realment és fàcil sembrar i cuidar plantetes en un hivernacle? I sembrar arbres ornamentals en un jardí? És senzill decidir què sembrar i quan?


I…pot servir un jardí per ensenyar quins problemes mediambientals afecten als humans?Tasca


Inici

Hola a tots.


Heu de treballar en grups de 4 persones, repartint-vos la feina segons aquests 4 personatges:


M.J

Estudiant d´Enginyeria agrària. Li interessa l´agricultura perquè creu que la humanitat ha de millorar la forma de cultivar les plantes si es vol disminuir la fam al món.. 20 anys. Serà l´encarregat de fer un pla d´us de l´hivernacle d´un institut durant 5 mesos.

R.A

Dissenya hivernacles i experimenta la forma en què es poden aprofitar més ( més plantes diferents en menys temps ). Estudià formació professional de Jardineria . 25 anys. Vol col·laborar amb en M.J en el programa d´ús de l´hivernacle i crear un petit hortet per atreure als alumnes en el món de l´agricultura.

A.S


Especialista en paissatgisme i disseny de jardins. Treballa en un Jardí botànic. 30 anys. A l´institut li han demanat si podria ajudar a millorar l´entorn de l´institut pel que fa als jardins.Col·labora amb M.J i R.A

T.T


Va estudiar botànica a la Universitat i és especialista en plantes ornamentals. Té 34 anys. Li agrada molt l´ecologia i voldria treballar amb A.S per millorar les zones ajardinades,i per fer servir els jardins, l´hort escolar i l´hivernacle per sensibilitzar els alumnes sobre temes mediambientals.Procés


Inici


ACTIVITAT 1ACTIVITAT 2ACTIVITAT 3ACTIVITAT 4
Avaluació


Inici


PER TENIR UNA AVALUACIÓ POSITIVA HAS DE TENIR UNA PUNTUACIÓ TOTAL DE 20 O MÉS.


Es farà una autoavaluació de la feina individual de cada alumne segons la següent taula:1 punt

2 punts

3 punts

4 punts

TOTAL

Recollida d´informació

No assumeix cap rol ni recolleix informació útil.

Assumeix un rol però la seva feina és escassa.

Assumeix un rol i cerca prou informació.

Reuneix molta informació relacionada amb l seu rol.


Implicació

No té cap interès en el projecte.

Forma part del seu grup, però bàsicament és un observador.

Assumeix el seu paper dins el grup i no sol perdre el temps.

Intervé activament. Fa molta feina. Assumeix les seves responsabilitats.


Cooperació

Discuteix i dificulta la feina de grup. No comparteix informació.

Discuteix a vegades. Deixa que els altres facin la feina.

No discuteix. Intervé en la presa de decisions quasi sempre.

No discuteix. Sempre intervé en la presa de decisions. Participa molt.


Participació en els informes i les plaques

Es desentèn de la redacció d´aquestes feïnes.

Fa molt poca cosa en la redacció d´aquestes feïnes.

Participa en la redacció d´aquestes feïnes.

La seva participació ha estat molt important.Es farà una avaluació del treball del grup segons segons la següent taula:1 punt

2 punts

3 punts

4 punts

TOTAL

Presentació

El text i la resta d´elements són poc atractius per a la seva lectura

El text i la resta d´elements es llegeixen bé

El text i la resta d´elements són agradables a la vista i a la lectura

El text i la resta d´elements són molt adequats i atractius per a la lectura


Estructura

Els informes i les plaques no segueixen les instruccions donades a les activitats

Els informes i les plaques no s ´adapten completament a les instruccions

Els informes i les plaques segueixen en la seva major part les instruccions donades

Els informes i les plaques s´adapten completament a les activitats proposades


Continguts

La informació no és correcta ni útil per a la seva posada en pràctica

La informació és correcta, però insuficient per una bona posada en pràctica

La informació és correcta i útil per a la seva posada en pràctica, encara que hi ha aspectes sense fermar

La informació és correcta i útil per a la seva posada en pràctica, amb bones perspectives.

Conclusió


Inici

En haver acabat totes les feines us haureu donat compte de què fins i tot usar un petit hivernacle, fer un hortet escolar i millorar els jardins de l´Institut duen una feina prèvia prou important.


L´equip directiu, en haver donat el vist i plau a un dels projectes, ens donarà permís per posar en pràctica allò que vosaltres heu proposat: això suposarà més feina encara que la que heu fet fins ara, però us serà molt gratificant.


Si heu descobert que el món de la Jardineria i les plantes us interessa, us proposo les següents activitats:
VISITES

1- Visitar el centre de Jardineria “Truvi”, a la Carretera de Cala Galdana. És ún dels més grans i complerts de l´illa.


2- Visitar el Viver del GOB, que es troba al recinte de la fundació Mestral. Allà veureu un viver de plantes autòctones, fetes exclussivament a partir de llavors autòctones.


3- Anau al Parc Rubió i Tudurí, a Maó. Es troba devora el Poliesportiu. És una zona ajardinada amb plantes de tota Menorca, amb panells explicatius sobre els diferents ecosistemes de l´illa. Molt ben cuidat.
WEBs

1- Visitau el Real Jardín Botánico de Madrid http://www.rjb.csic.es/

Hi ha un jardiner que resol els vostres dubtes, i visites virtuals.


2- Anau a la web del “ Real Jardí Botànic de Kew ” ( Kew Gardens ) a Londres. Són

dels millors del món. http://www.rbgkew.org.uk/

És en Anglès, però molt completa.Crèdits


Inici


Aquesta WQ és el producte final del curs “WebQuest, Una eina per treballar amb internet a l´aula”, realitzat durant el primer trimestre del curs 2006-2007 a través del programa de formació a distància ofertat pel Centre de Professors i la Conselleria d´Educació i Cultura del Govern Balear.Gràcies a Bernie Dodge ( bdodge@mail.sdsu.edu ), per la seva obra pionera, que serveix a un nombre cada vegada major de professors, i com no, a un enorme nombre d´alumnes. Si voleu anar a la seva pàgina podeu clicar aquí:

http://edweb.sdsu.edu/people/bdodge/bdodge.html
Gràcies també a Sebastià Capella i Priu i Carme Barba Coromines, que han elaborat els materials de formació, i a la meva tutora, n´Antònia Beltran Coll, per la seva ajuda i els seus consells.


Les pàgines Web utilitzades són totes presents en aquesta WebQuest, ja sigui al procés com a les conclusions. Els agraeixo a tots els seus autors la disponibilitat dels seus treballs a Internet. Sense aquestes fonts d´informació, aquest curs no hauria estat possible.Guia didàctica


Inici


Aquesta WebQuest està pensada per a desenvolupar amb alumnes de 3r o 4t d´ESO, dins l´assignatura optativa de Botànica aplicada ( 2 hores setmanals ). 1. Coneixements previs dels alumnes pel que fa al tema i continguts , com a l´experiència i destreses relatives a les TIC

Els alumnes haurien de conèixer l´existència dels noms científics i la seva utilitat en la sistemàtica i les claus taxonòmiques. La resta de continguts els assoliran durant la feina. La part de problemes mediambientals els pot dur problemes, que el professorat pot aclarir per a tot el grup.

Pel que fa a les TIC, han de conèixer:


 1. Objectius curriculars generals, transversals o d´una àrea concreta.


Objectius Generals:


Objectius transversals:


Objectius d´àrea ( Ciències naturals ):


 1. Diferents tipus de continguts que es tindran en compte ( procediments, fets i conceptes, actituds...) 1. Competències bàsiques en TIC que es preveuen assolir.


No es preveuen assolir noves competències en TIC. Es pretèn que ja sàpiguen fer servir les eines amb què treballaran. En tot cas poden incrementar la seva habilitat.


 1. Mestres que caldrà implicar, o altres recursos humans si es necessiten.


L´Equip Directiu, com a òrgan de govern del Centre, ha d´implicar-se al final del procés, valorant un determinat projecte per a la seva execució pràctica, fent els comentaris que trobi oportunes.

El professor de l´assignatura de Botànica aplicada, i si escau, el professor-a de suport d´ANEE.


 1. Organització dels alumnes ( rols, grups, canvis de grup ...)


Rols: Hi ha 4 personatges amb els quals identificar-se, si bé en realitat els 4 personatges tenen 2 perfils possibles: Disseny de Jardins o Agricultors.

Grups: Els grups seran de 4 alumnes, que treballaran en parelles, segons els 2 Perfils. Cada grup serà proposat pel professorat. Els canvis possibles també seran decidits pel professor-a.


 1. Material previst de tot tipus: maquinari, programes, bibliografia, etc...


Es preveu treballar a l´aula d´informàtica del Centre, on hi ha al menys 1 ordinador per parella. El programari és el bàsic que hi ha instal·lat juntament amb el sistema operatiu Windows, o en el seu defecte, Linux. S´ha de disposar de càmera digital i escàner, així com impresora. També convé tenir accés a un canó de projecció per fer un repàs als diferents projectes en presència de tota la classe.


 1. L´organització més idònia de l´espai, justificant-ne els motius i els moments.


La feina es faria a l´aula d´informàtica durant les sessions de recerca a Internet i la redacció dels projectes. Si hi ha espai lliure, també es pot fer en aquesta aula les sessions de discusió dels treballs de cada grup. El mateix es pot dir de la posada en comú de tota la classe, usant el canó de projecció. Així tenim accés immediat als ordinadors per fer qualsevol consulta. El treball es faria només a les 2 hores setmanals de l´assignatura, ja que al ser una optativa, incorpora alumnes de tots els grups de referència.


 1. El temps previst per a diferents sessions, la durada total o la temporalitat més adequada.


1 sessió per explorar la WebQuest, constituir els grups i triar el rol.

4 sessions per recollir informació.

4 sessions per redactar els informes i les plaques.

1 sessió per discutir, dins cada grup, els resultats, i proposar modificacions.

1 sessió per fer les modificacions i entregar els treballs a l´equip directiu.

1 sessió per repassar en grup els diferents treballs de cada grup.


En total, 12 sessions ( 6 setmanes ). 1. Suggeriments respecte a les adaptacions o variacions recomanades segons les característiques dels alumnes, etc.


La dinàmica del grup pot variar tant que és difícil preveure si la classe serà capaç de mantenir l´interés durant un mes i mig, però si es redueix el nombre de sessions és previsible que el resultat serà massa simple.

Hi ha la possibilitat de proporcionar als alumnes unes plantilles fetes per facilitar les decisions als alumnes: així sabran quina informació han de cercar i de quina manera, però es retalla la seva creativitat i la presa de decisions. Això s´hauria de fer en el cas de què a l´hora de redactar els informes s´observés una incapacitat general dels grups per elaborar un material en condicions.


 1. Suggeriments


Podeu fer arribar els vostres comentaris a jbclapes@educacio.caib.esACTIVITAT 1

Torna a procés

Primer: Heu de decidir quin dels 4 personatges decideix esser cadascú.


Segon: Us heu de familiaritzar amb les pàgines web que podreu utilitzar:


M.J

http://www.tusplantas.com/jardin/jardines/?pagina=jardin_jardines_022_022


http://www.tusplantas.com/jardin/jardines/?pagina=jardin_jardines_046_046


http://centros3.pntic.mec.es/cp.nuestra.senora.de.los.remedios3/huertoexp.htm


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://www.tusplantas.com/jardin/huerto/


http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1__Las_plantas_y_el_clima/-_las_plantas_y_su_medio_ambiente_1sk.html


http://www.fao.org/ag/esp/revista/default.htm


http://www.educa.aragob.es/ehuerto/molledos/busquedabiodiversidad.pdf


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://www.redalternativa.com/articulosagricultura3.htm
R.A


http://www.tusplantas.com/jardin/jardines/?pagina=jardin_jardines_022_022


http://www.tusplantas.com/jardin/jardines/?pagina=jardin_jardines_046_046


http://centros3.pntic.mec.es/cp.nuestra.senora.de.los.remedios3/huertoexp.htm


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://www.tusplantas.com/jardin/huerto/


http://www.atmosphere.mpg.de/enid/1__Las_plantas_y_el_clima/-_las_plantas_y_su_medio_ambiente_1sk.html


http://www.fao.org/ag/esp/revista/default.htm


http://www.educa.aragob.es/ehuerto/molledos/busquedabiodiversidad.pdf


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://www.redalternativa.com/articulosagricultura3.htm


A.S


http://www.infojardin.com/articulos/diseno-jardines/diseno-jardines-directorio.htm


http://www.rjb.csic.es/jardinerov.php


http://www.jardibotanicdesoller.org/cat/guia_m12_planol.html


http://www.jardibotanicdesoller.org/cat/guia_planol_ornamentals.html


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://www.gobmenorca.com/viver/


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://herbarivirtual.uib.es/T.Thttp://www.infojardin.com/articulos/diseno-jardines/diseno-jardines-directorio.htm


http://www.rjb.csic.es/jardinerov.php


http://www.jardibotanicdesoller.org/cat/guia_m12_planol.html


http://www.jardibotanicdesoller.org/cat/guia_planol_ornamentals.html


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://www.gobmenorca.com/viver/


http://encina.pntic.mec.es/~esarment/biologia/proceso.htm


http://herbarivirtual.uib.es/


ACTIVITAT 2

Torna a procés

Per a M.J i R.A:


Heu de crear un document de text amb el nom “ Projecte d´hivernacle i hort”, on decidireu quines plantes sembrareu.

Heu de començar per les llavors, i acabar sembrant-les a l´hort de 20 m2.

El projecte ha de tenir els següents apartats:

a) Materials mínims necessaris per a fer la feina a l´hivernacle.

b) Plantes que decidiu plantar, explicant el nom científic, el nom en català i en castellà, l´època de sembra, la forma de sembrar-les i l´origen geogràfic de cada espècie

c) Calendari de feina per mesos, començant el més de gener i acabant el més de juny.Aquí heu d´explicar també el moment en què les plantes es transplanten a l´hort.Per a A.S i T.T:


1- Heu de fer un plànol senzill però amb bona presència de les zones del Centre on es poden sembrar noves plantes. Haureu de tenir en compte les zones on hi ha claus d´aigua per poder regar amb manguera o goteig les zones ajardinades. També heu d´especificar quines espècies vegetals ja hi ha sembrades al Centre i a on, indicant-ho al plànol.

2- Heu de fer una proposta de sembra d´arbres i plantes variades que siguin útils per millorar la presència del Centre. Dins el què sigui possible, les plantes que sembreu han d´intentar obtenir-se a partir de l´hivernacle.

3- El punt 1) i 2) els heu de presentar en un informe titulat “ Projecte de jardins”, on hi hauran els següents apartats:


a) Plànol del Centre on es vegin les vostres propostes.


b) Una relació de les plantes que voleu sembrar, amb el nom científic, el nom en català i en castellà, l´època de sembra, la forma de sembrar-les i l´origen geogràfic de cada espècie les seves característiques,


c) Preu aproximat de compra.
ACTIVITAT 3

Torna a procés


Heu de repartir-vos els següents temes mediambientals entre els cuatre, i dissenyar plaques que xerrin del problema relacionat-los amb alguns vegetals presents al Centre o que vosaltres pensau sembrar:


Tema 1: Les plagues d´invasors al·lòctons ( Ex: Processionària ).

Tema 2: Els avantatges de la flora autòctona.

Tema 3: Les verdures transgèniques.

Tema 4: L´us dels plaguicides a l´agricultura.


Una vegada fetes les plaques, les discutiu entre vosaltres, i si trobau que són prou educatives, feis un document on es vegin les plaques i s´especifiqui el lloc del Centre on les posareu.
ACTIVITAT 4

Torna a procés

Heu d´explicar-vos per parelles els vostres treballs i decidir si els 2 projectes i les plaques són viables o no. Si no estau totalment d´acord, heu de fer les modificacions que trobeu oportunes. Quan decidigueu entre tots que les dues parts són correctes, haureu d´entregar els 3 documents al Cap d´Estudis.

L´Equip directiu llegirà els vostres treballs, farà les observacions que trobi necessàries i el Director autoritzarà la posada en marxa dels projectes que trobi més adequats a les característiques del Centre.