GUIA DIDÀCTICA

JUSTIFICACIÓ

De pors més o menys definides en tenim tots, tant grans com petits, però moltes vegades són fruit de la nostra imaginació. La fosca, la nit, les renous... poden despertar la por i l'angoixa sobretot dels més petits, tanmateix però la imaginació també pot ser una bona eina per fer-la fugir. Aquesta webquest pretén que els infants vagin superant alguna de les seves pors a través d'un personatge tant temut i a la vegada tant maltractat pels contes com és el llop.

 

OBJECTIUS

Aquesta webquest està pensada per a Educació Infantil i tenint en compte el caràcter globalitzat d'aquesta etapa és un projecte interdisciplinar que pretén aconseguir les següents competències bàsiques extretes de les diferents àrees del currículum d'Educació Infantil.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LES DIFERENTS ÀREES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN TIC

ORGANITZACIÓ

Aquesta webquest està pensada per a desenvolupar-se a les aules d'Educació Infantil que estiguin organitzades per racons.

Es treballarà en grups de 2/3 alumnes al racó de l'ordinador. Es recomana organitzar molt bé l'escriptori de l'ordinador de forma que sigui fàcil localitzar la icona per accedir a la webquest. Aquí es poden trobar diferents icones d'animals, entre elles n'hi ha algunes de llops que faran més fàcil la seva localització.

Com a aquesta etapa encara no són experts en la lectura i es vol aconseguir la màxima autonomia en la navegació a través de la webquest s'han inclòs moltes imatges i ajudes de so que els infants aniran trobant al llarg del desenvolupament d'aquest projecte.

Així mateix totes les activitats que es proposen desenvolupar al racó de les disfresses i al racó de les titelles serà de 4/5 alumnes.

També es treballarà en grups de 4/5 alumnes les sessions de llenguatge oral utilitzades per a gravar les converses/preguntes que es faran al llop protagonista de la història per després penjar-les al bloc. La sessió final d'avaluació també és desenvoluparà d'aquesta forma.

Per a presentar la webquest, posada en comú de tot el que es va trobant (bloc) i la sessió d'avaluació es treballarà en gran grup i si és possible s'utilitzarà el canó de projecció.

Per a la investigació dels diferents apartats i confecció del conte-mural es treballarà en grups de 3 o 4 alumnes mentre la resta dels alumnes es distribueixen per racons.

Aquest treball es realizarà amb l'ajuda de la mestra de suport.

 

TEMPORALITZACIÓ

Es desenvoluparan un total de 12/13 sessions, que es distribuiran en unes dues sessions setmanals de forma que cadascun dels alumnes puguin anar passant pels diferents racons. A cada sessió es desenvoluparà un apartat del procés.

Es tendrà molt en compte els alumnes amb necessitats educatives especials i aquells fillets i filletes que demostrin tenir un major temor per aquest animal, aquests alumnes aniran al racó acompanyats de la mestra i hauran de passar si fa falta més d'una vegada pels diferents racons involucrats en aquest projecte.

 

RECURSOS I MATERIAL

Hardware:

Un ordinador amb connexió a la Internet

Una impressora.

Un micròfon.

Un canó de projecció.

 

Enllaços:

Treball de les emocions:

http://esc3-12.pangea.org/7jornades/conclu/GUIX_325_11emocions.pdf

http://www.decroly.org/ampa/conferencies_3.htm

http://www.xtec.es/~cparella/

Informació sobre el llop:

http://web.jet.es/simonmarti/texto.html

http://www.xtec.es/centres/c5001709/llop.htm#2

http://www.territoriodelobos.com/

http://faunaiberica.org/especies.php3?esp=70

http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus

Creació de blocs:

http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=383

http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/odeo.htm (so)

http://www.geocities.com/carrillo_toste/youtube.swf (vídeo)

Bibliografia/Contes:

  • C. Bernaus, C. Martín, A. Oliveras, D. Rius, S. Camplillo.Juguem amb la caputxeta. Làmines i Disfresses. Editorial Vicens Vives. Barcelona.
  • Rosa Fragua. La Caputxeta Vermella. Treballa el conte. Parramón. Barcelona 1997
  • Rosa Fragua. Els Tres PorquetsTreballa el conte. Parramón. Barcelona 1997.
  • El llobató.Whybrow, ian. Ed. Cruïlla
  • Roca, Maria Mercè. El llop Pepito va a la Perruqueria.Barcanova.


AVALUACIÓ

L'avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador, orientador i autocorrector del procés educatiu. L'objectiu ha de ser orientar i millorar, en nivell de disseny i desenvolupament, tant els processos com els resultats de la intervenció educativa.

A l'Educació Infantil l'observació és l'instrument més important per a dur a terme l'avaluació; basant-se en una observació constant i sistemàtica dels processos de desenvolupament i aprenentatge de cadascun dels infants per compendre i valorar els canvis i els progressos més que les dificultats i mancances.

Per a realitzar aquesta observació comptarem amb els següents fulls de registres o RÚBRIQUES