OBJECTIUS

CONEIXEMENT DEL PROPI COS I DESENVOLUPAMENT DE L'AUTONOMIA PERSONAL

 • Manifestar els seus sentiments, emocions i necessitats.
 • Identificar progressivament les pròpies possibilitats i limitacions, valorar-les adequadament i actuar d'acord amb aquestes.
 • Tenir iniciativa, planificar la pròpia acció per resoldre tasques: acceptar els petits límits i manifestar una actitud que tendeixi a superar les dificultats que es plantegen, cercant en els altres la col.laboració necessària.
 • Progressar en l'adquisició d'hàbits d'organització del treball i prendre consciència dels aprenentatges que es van fent.

 

DESCOBRIMENT DE L'ENTORN I LA CONVIVÈNCIA AMB ELS ALTRES.

 • Mostrar interès i curiositat envers la comprensió del medi físic i social: formular preguntes, fer hipòtesis i comprovacions d'alguns esdevinements rellevants que s'hi produeixen.
 • Valorar el medi natural i de la seva importància per a la vida humana, i manifestar actituds de respecte i conservació envers aquest.
 • Establir relacions entre els diversos components d'un ecosistema, valorar-les i assolir hàbits que afavoreixen el manteniment del seu equilibri.
 • Establir algunes relacions entre les característiques del medi físic i les formes de vida que s'hi estableixen.
 • Estimular el respecte i l'interès pels elements del marc natural i social d'ús individual i/o col.lectiu.
 • Participar en els diferents grups amb què es relaciona en el decurs de les diverses activitats, prenent progressivament en consideració els altres.
 • Identificar la diversitat de relacions que manté amb els altres, i conèixer les normes i modes de comportament socials dels diferents grups als quals pertany.
 • Orientar-se i actuar autònomament en els espais quotidians, utilitzant de forma adequada termes bàsics relatius a l'organització del temps i l'espai, en relació a les seves vivències quotidianes.

 

 

DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE I DE LES HABILITATS COMUNICATIVES

 • Utilitzar el llenguatge per comunicar sentiments, desitjos, experiències i idees del món real o imaginari, ajustant-se, progressivament, als diferents contextos i situacions de comunicació habituals i als diferents interlocutors.
 • Compendre i produir missatges orals.
 • Comprendre les intencions i els missatges dels altres per enriquir les seves possibilitats comunicatives.
 • Utilitzar les normes que regeixen els intercanvis lingüístics i els senyals paralingüístics en diferents situacions de comunicació per tal de reforçar el significat dels seus missatges i atribuir sentit a aquells que rep.
 • Diversificar i enriquir les seves capacitats expressives i comunicatives, utilitzant tècniques i recursos bàsics de les diferents formes d'expressió i representació, per tal d'augmentar les possibilitats comunicatives.

 

L'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I LA CREATIVITAT.

 • Desenvolupar el seu potencial sensorial, perceptiu, imaginatiu i expressiu.
 • Interessar-se pels llenguatges plàstic, dramàtic i musical i valorar-los com un instrument d'informació i comunicació i plaer.
 • Valorar la comunicació com a eina de relació que facilita actituds de comprensió i respecte.
 • Utilitzar les diverses formes d'expressió i representació per tal de comunicar sentiments, desitjos, experiències i idees del món real o imaginari, ajustant-se, progressivament als diferents contextos i situacions de comunicació habituals i als diferents interlocutors.
 • Comprendre les intencions i els missatges de les produccions artístiques i creatives dels altres per enriquir les seves possibilitats comunicatives.
 • Interpretar i produir imatges com una forma de comunicació i plaer, descobrint i identificant els elements bàsics dels seu llenguatge.
 • Interessar-se i valorar les produccions plàstiques pròpies i les dels seus companys.
 • Diversificar i enriquir les seves capacitats expressives i comunicatives, utilitzant tècniques i recursos de les diferents formes d'expressió i representació artística, per tal d'augmentar les possibilitats comunicatives.