Recursos educatius

llengua estrangera - anglès

WebQuest: "Sightseeing London"

 

Isabel Gelabert Albertí (igelabert@educacio.caib.es)
Joan Gelabert Vich

IES Arxiduc Lluís Salvador
Palma


[ english ] A WebQuest for Secondary students:
This visit to London will bring you history, sights of the city, culture, including a Pub lunch, and a Thames Cruise, while you get clues to find your Spanish friend who's waiting for you somewhere in the city. But where? Answer the following questions to find out.
Imatge WebQuest: "Sightseeing London"
[ català ] Una WebQuest per a estudiants de Secundària:
Aquesta visita a Londres et permetrà conèixer-ne la història, la cultura, visitar la ciutat, berenar a un Pub, fer un creuer pel Tàmesi, mentre aconsegueixes pistes per trobar el teu amic que t'està esperant a un lloc de la ciutat. Quin? Doncs, resol aquesta WebQuest per trobar-lo.

Versió actualitzada - Desembre 2003


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Sightseeing London"
   
webquest.zip WebQuest "Sightseeing London" (arxiu comprimit, 73 kb)