[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "A Long Weekend Abroad"
---

 

llengua estrangera - anglès

Lucia Barranco (lbarranco@educacio.caib.es)

IES Isidor Macabich
Eivissa

[ english ] This lesson is designed for students at 3rd / 4th year ESO (adapted curriculum). The level, according to the Common European Framework / European Languages Portfolio descriptors, would be A1 - A2: basic users.

[ català ] Aquesta activitat està dissenyada per als estudiants en el 3r / 4t any d'ESO (pla d'estudis adaptat). El nivell, segons els descriptors del Portfolio Europeu de les Llengües / Marc Europeu Comú, seria A1 - A2: usuaris bàsics.

Imatge WebQuest: "A long weekend abroad"

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte