Anterior | Inici | SegŁent

Avaluació

Aquesta és la proposta de valoració del treball realitzat a aquesta Webquest.

Cal que es tinguin en compte els diferents apartats de l’avaluació des del començament i també durant la realització de les diferents activitats per tal de millorar la realització de la tasca.

Cal fer la suma dels punts assignats a cada un dels aspectes del treball.

Cada un dels aspectes es valora assignant un valor numéric dins d'una franja. Per exemple, incorrecte vol dir que el treball deixa molt que desitjar i només s'assigna un màxim de 3 punts.

La puntuació total del treball serà com a màxim de:

La nota final obtinguda podrà ser calculada en proporció a 10 punts, si cal, per tal que el professor o professora pugui incorporar-la a les qualificacions de la matèria. Així, 70 punts de la webquest, evidentment, serien equivalents a un 10.D'acord amb les instruccions recollides a l'apartat de Tasca, la presentació utilitzarà els materials elaborats per als tres grups i en farem un document final de presentació interactiva. Cada grup elaborarà el seu propi material i passarem les tres versions d'aquestes conclussions. Es podrà fer bé en format presentació (Open Office Impress o Powerpoint) o en format html amb imatges (per exemple, una pàgina a la bitàcola de l'escola, o allí on us indiqui el professor.) És impescindible que cada grup aporti una llista detallada de les fonts d'informació consultades, ja que els recursos de la Webquest només són un punt de partida: un dels objectius del treball és aprendre a cercar, seleccionar i utilitzar fonts d'informació a la xarxa.Cada aspecte del producte final s’avaluarà de 0 a 10 i farem la mitjana. La puntuació final s’obtindrà com segueix:

  1. Puntuació mitjana de la vostra aportació al treball del grup, d’acord amb els criteris de la taula següent.

  2. Puntuació mitjana del treball de cada un dels grups, també amb els criteris de la següent taula.

La nota final de cadascun dels participants a l'activitat serà la mitjana aritmètica d’aquestes dues puntuacions.


Incorrecte

0-4 punts

Correcte

5-6 punts

Bé 7-8 punts  

Excel·lent 9-10 punts

Puntuació total

Treball de recerca

No ha arribat a trobar allò que se li demanava o no ha localitzat cap recurs adient.

Ha trobat la majoria de coses que se li demanaven (més de 75%)

Ho ha trobat tot, però no ha aportat cap altre recurs addicional.

Ha realitzat la webquest a la perfecció amb aportació de nous recursos adients.


Resum i conclusions


No inclou resum

Inclou un sumari i un resum final de les conclusions

Inclou un resum que tanca correctament el tema

Inclou un resum que recull les idees principals i clou el tema de manera especialment atractiva


Ortografia i sintaxi.

Frases sense acabar o sense sentit

Hi ha alguns errors de sintaxi, ortografia o lèxic...

Hi ha alguns errors de sintaxi

No hi ha pràcticament cap error de cap mena


Expressió escrita, estil.

Mal redactat, presentació no acurada i desendreçada. Volcabulari pobre.

Segueixen un ordre i construeixen les frases correctament

Segueixen un ordre. Les frases són clares ben construïdes i el vocabulari adient

Segueix un ordre clar i una organització modèlica separant els apartats, lligant correctament les frases i paràgrafs. El vocabulari és ric i la lectura es fa agradable


Presentació del text i dels elements visuals

Costa llegir el text i els elements visuals no són adients

El text i altres elements visuals són fàcils de llegir

El text i altres elements visuals son fàcils i agradables de llegir

El text és fàcil de llegir , els altres elements visuals són atractius i relacionat amb el tema


Títols i organització

El títols no estan relacionats amb el contingut

Els títols són de fàcil lectura

Els títols són descriptius del contingut

Els títols són adequats al contingut i tenen un què que els fa interessants.


Imatges: fotografies, diagrames i il·lustracions

No es corresponen al contingut o no n'hi ha

Es corresponen al contingut

Es corresponen al contingut, estan col·locades adequadament

Es corresponen exactament al contingut, estan col·locades cercant una composició estètica equilibrada. S'empren peus de foto pertinents.
Anterior | Inici | SegŁent