Anterior | Inici | SegŁent

Guia del professorat

Ubicació dins del currículum

Aquesta webquest està destinada a l'alumnat de 2n de batxillerat, a la matèria de Ciències de la Terra i Medi ambient.

Objectius

Objectius generals de la programació que cal assolir amb aquest treball:

1. Adquirir una concepció general sistèmica del medi ambient com a conjunt complex i organitzat d’elements biòtics, abiòtics, socioeconòmics i culturals, en contínua interacció.

2. Comprendre els processos generals de formació i renovació dels recursos, i les limitacions relacionades amb la seva explotació i ús.

3. Conèixer els principals impactes ambientals derivats de l’activitat humana, tot identificant i proposant mesures per a la seva reducció o eliminació.

4. Conèixer els principals riscos naturals, tot identificant i proposant mesures de prevenció, correcció i protecció per tal de reduir-ne les repercussions sobre el sistema humà.

5. Caracteritzar els problemes ambientals com a resultants de la utilització inadequada dels recursos, de la producció incontrolada de residus, i dels conflictes entre els éssers humans relacionats amb aquests aspectes.

6. Saber utilitzar alguns procediments i tècniques bàsiques d’anàlisi; presa de dades; medició; valoració; adopció de decisions tècniques i de gestió; ordenació del territori en funció del medi ambient.

7. Investigar problemes ambientals, des de l’escala de les Illes Balears fins a l’escala global, tot recollint i analitzant informació procedent de diverses fonts, integrant diversos punts de vista, formulant conclusions, proposant actuacions i elaborant informes.

8. Valorar el paper de la ciència, la tecnologia, la política, la gestió i l’educació en la solució de la problemàtica ambiental, i proposar actuacions en aquests camps des de l’àmbit escolar, familiar i local, fins al mundial.

9. Valorar la solidaritat inter i intrageneracional, la tolerància, i la integració entre desenvolupament i conservació com a elements fonamentals en la construcció d’una societat sostenible.

Objectius específics i els seus criteris d'avaluació:

 1. Conèixer els principals canvis ambientals naturals produïts al llarg de la història de la Terra, així com els derivats de la relació entre la humanitat i el medi ambient. (Bloc 1)
  Els alumnes i les alumnes han de conèixer els principals trets de la història de la Terra, amb especial atenció a les causes i conseqüències de les principals crisis ambientals naturals que han tingut lloc al llarg del temps, i analitzar la forma com la humanitat ha utilitzat els recursos materials i energètics al llarg del temps, les conseqüències ambientals corresponents, tot utilitzant en cada cas l’escala temporal adient i realitzant comparacions entre els canvis d’origen natural i antròpic.

 2. Caracteritzar els principals problemes ambientals a les Illes Balears, a Europa i al conjunt de la Terra, establir els seus trets en relació amb un model de creixement quantitatiu continu, i formular propostes per a la seva solució basades en els principis operatius de la sostenibilitat. (Bloc 1, 2, 3, 4, 5 i 6)
  Aquest criteri proposa que l’alumnat utilitzi diverses fonts d’informació per tal de conèixer els principals problemes ambientals existents, des de l’escala del municipi i les Illes Balears fins a l’escala global del planeta i la seva relació amb el model desenvolupista predominant; que identifiqui els aspectes científics, tecnològics, sociopolítics, econòmics i culturals relacionats; que conegui les principals mesures que s’adopten per a la seva solució; i que ell mateix realitzi propostes en el camp de la política, la gestió i l’educació ambiental que siguin coherents amb els principis operatius de la sostenibilitat.

 3. Analitzar les interaccions entre el sistema humà i els diversos sistemes terrestres en relació amb els conceptes de recursos, residus, impactes i riscos. (Blocs 2, 3, 4, 5 i 6)
  Es tracta de comprovar que els alumnes i les alumnes coneixen els principals recursos naturals que utilitza la humanitat, les formes d’explotació que utilitza, i la generació de residus i impactes ambientals diversos que tot això provoca, així com els riscos que deriven de la interferència dels processos naturals i les activitats i presència humana, tot això amb especial referència a la realitat de les Illes Balears.

 4. Analitzar alguns dels paisatges característics de les Illes Balears i d’altres parts del món, tot identificant els principals impactes paisatgístics. (Blocs 1 i 4)
  Es pretén que els alumnes i les alumnes caracteritzin el paisatge com a part perceptible del medi ambient, i que identifiquin en casos concrets –amb especial preferència pels paisatges de les Illes Balears— alguns factors modeladors, components i elements, així com els principals impactes que l’afecten i les possibles alternatives.

 5. Identificar les principals causes i conseqüències de la pèrdua de biodiversitat, i proposar mesures per frenar aquesta tendència. (Bloc 6)
  Es pretén que es conegui i valori la importància ecològica i evolutiva de la diversitat biològica en les seves manifestacions genètica, específica i ecosistèmica; els béns i serveis que aquesta diversitat proporciona a la humanitat; les principals causes de la seva reducció i les mesures que s’adopten o es podrien adoptar per frenar aquest procés, i que manifesti actituds de respecte envers la diversitat biològica.

 6. Valorar la importància de considerar de forma tolerant els diversos punts de vista relacionats amb els problemes ambientals. (Blocs 1, 2, 3, 4, 5 i 6)
  L’alumnat ha de considerar la diversitat de valors, interessos, expectatives i opinions relacionats amb la problemàtica ambiental, i ha de manifestar comportaments de respecte i presa en consideració a través de processos de participació, debat i consens a l’hora de proposar possibles solucions.

Professorat participant

Caldrà que el professor de la matèria atengui el grup per tal d'assessorar-los en les seves cerques, per tal d'avaluar les fonts d'informació trobades i la aclarir els dubtes que sorgeixin.

Es podrà demanar la col·laboració puntual de professorat d'altres matèries per aclarir possibles dubtes puntuals. En aquest cas, n'hi haurà prou amb prendre nota de les coses que cal demanar i fer-ho a la classe corresponent; si el professor o professora s'hi avé, també és possible fer la consulta mitjançant el correu electrònic, a un fòrum del centre o a la bitàcola del centre.

Competències de TIC que cal assolir

L'alumnat haurà d'aprendre o millorar el seu domini de les cerques d'informació a Internet, el maneig del programari de processament de textos i de presentacions, software d'edició bàsica d'imatges i so, i el maquinari bàsic: ordenador, impressora, projector.

Els i les alumnes faran un treball d’aprenentatge cooperatiu amb el qual hauran de fer recerques a Internet, observació d'imatges, fotografies, discussió en petits grups i posada en comú a l'aula.

La tasca d'aquesta WebQuest es concreta en un producte final que consisteix en una exposició oral amb una presentació en un programa de presentacions i també un informe amb la reproducció escrita i gràfica de tota o part de la informació trobada i amb els resums de les conclusions finals.

Recursos

Per desenvolupar aquesta WEBQUEST hauran de disposar dels recursos següents:

Programari:

· Processador de textos / editor html (OpenOffice.org)

· Programa de Presentacions (OpenOffice Impress).

· Connexió a Internet, preferiblement de banda ampla.

· Navegador d'Internet (Firefox, Opera, Explorer)

.Google Earth

Maquinari:

·Ordinadors per a cada grup d'alumnes (aula d'informàtica, biblioteca).

·Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment i connectar-se prou be a la xarxa.

·Una impressora.

.Un projector (canó).

Organització dels alumnes

Es faran tres grups que cercaran diferents aspectes del problema que volem resoldre, tal com es descriu a l'apartat de la Tasca.

El treball cooperatiu és a l'essència d'aquesta Webquest. Es basa en la col·laboració i ajuda mútua entre els i les alumnes, els quals participen d’un objectiu comú, l’assoliment del qual és més important que l’èxit individual.

En les tècniques d’aprenentatge cooperatiu existeixen dos components que les diferencien d’altres tipus d’ensenyament: la tasca del grup i la recompensa basada en el grup.

En comparació amb les organitzacions individualistes i competitives és superior pel rendiment dels i de les participants i generació de pautes de socialització positives.

Organització de l'espai

Cal utilitzar l'aula d'informàtica per a les sessions de cerca d'informació i per a l'elaboració de les presentacions. Ara bé, la resta de sessions es podran fer a una aula normal. La posada en comú i presentació de les conclusions es podra fer indistintament a l'aula o a l'aula d'informàtica, tot i que si es fa a una aula normal caldrà utilitzar un ordinador i un canó de projecció.

Temporalització

Aquesta WebQuest està previst que es desenvolupi durant quatre setmanes, com a complement del desenvolupament del tema corresponent a la programació del currículum de la matèria de Ciències de la Terra i Medi ambient.

No totes les sessions s'hauran de fer a l'aula d'informàtica. Una part del treball l'hauran de fer els alumnes individualment i una part en grup.Anterior | Inici | SegŁent