Introducció | Tasca | Procés | Recursos | Avaluació | Conclusió | Crèdits | Guía Didàctica

“El manetes”

 

Autor: Magda Aliaño Pons

E-mail: alianopons@gmail.com

Àrea: ÀMBIT PRÀCTIC

Nivell: 3r DIVERSIFICACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ

 

Vols ser el manetes de ca teva ..?                      martillo.gif

 Saps quines eines es fan servir mes a casa?

Anem a omplir la caixa d’eines per arreglar els petits desperfectes de la llar

 

 

TASCA

Anem  a arranjar tres problemes quotidians a la llar:

1.       Repararem un endoll

2.     Desembussarem un embús

3.     Muntarem un moble kit

Per això farem grups de tres alumnes, el primer serà “el manetes electricista”,

el segon “el manetes lampista” i el tercer “el manetes fuster”.

La nostra feines serà esbrinar com s’aclareixen aquest problemes i quines eines

son les més adients.

Elaborarem un informe (Word) que contingui:

1.       Passos a seguir per reparar l’avaria, ha de tenir informació detallada però

    esquemàtica, si poseu fotos es fera més comprensible....

2.     Eines necessàries, elaborareu una fitxa tècnica amb els següents informacions :

·        Foto o dibuix

·        Classificació de l’eina

·        Normes de utilització i seguretat

 

PROCÉS

Fareu grups de tres alumnes i cada un farà la activitat que li correspongui, segon sigui la seva

especialitat:

 

ACTIVITAT PER A L’ELECTRICISTA

 1. Quina diferencia hi ha entre un endoll de dues clavilles i de tres?
 2. Per a que serveix la toma a terra?
 3. Quines son les principals causes que produeixen la seva deterioració?
 4. Quines eines es requereixen per aquesta feina?
 5. Cerca informació sobre els tornavisos d’electricista i els pela-cables?
 6. Omple la següent fitxa amb les informacions corresponents.

 

FOTO

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE L’EINA

 

NORMES D’UTILITZACIO

 

 

 

NORMES DE SEGURETAT

 

 

 

 1. Desprès de respondre aquestes preguntes ja pots redactar els passos per fer la

     reparació correctament.

     

 

ACTIVITATS PER AL LAMPISTA:

 1. Quines son les principals causes que provoquen embossos?
 2. Què vol dir un sistema mecànic per aclarir embossos?
 3. Què es el sifó?. Per a que serveix
 4. Quines eines son les mes adients. Cerca informació i omple la següent taula:

 

FOTO

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE L’EINA

 

NORMES D'UTILITZACIÓ

 

 

 

NORMES DE SEGURETAT

 

 1. Quan creus que s’aconsella cridar a un professional?
 2. Que creus que és més perillós, el sistema mecànic o químic? Per què?
 3. Desprès de respondre aquestes preguntes ja pots redactar els passos a seguir per

     fer la reparació.

 

ACTIVITATS PER AL FUSTER:

 1. Cerca la definició de les següents paraules: Frontissa, cargol, guia, ferramentes.
 2. Quines son les peces que poden formar part d’un moble kit i em d’identificar primer?
 3. Diguis si les següents afirmacions són certes :si son vertaderes o falses:

 

·        Dins de les ferramentes trobem els cargols, frontisses, guies i totes aquestes peces

     de ferro que serveixen en la confecció d'un objecte

·        Es millor picar amb un martell que amb una maça per no deixar marques

·        Un sifó es part d’una canonada

·        Una serra de marqueteria es imprescindible per muntar un moble.

 

 1. Quines eines son les més útils per aquestes tasques? Omple la següent taula:

 

FOTO

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE L’EINA

 

NORMES D'UTILITZACIÓ

 

 

 

 

NORMES DE SEGURETAT

 

 1. Desprès de respondre aquestes preguntes ja pots redactar els passos a seguir per

         fer el muntatge.

 

RECURSOS

Podeu visitar les següents pàgines per obtenir informació:

Reparar un endoll:

 

http://www.waybricolage.net/rootes/sap_ele_impianto_385.html

 

http://www.bricolajeyhogar.com/electricidad/electricidad_tareas/?pagina=018_018

 

http://www.construcanarias.com/Publicacion.asp?ref=160

 

http://www.scif.com/safety/safetymeeting/Article.asp?ArticleID=176

 

 

 

Desembussar un lavabo:

 

http://www.repsol.com/esp/bienvenidoalinfinito/casayhogarnuevo/bricojardin/bricolaje/fontaneria/fontaneria.asp?PaginaID=57816&Nivel=44

 

 

http://www.bricopage.com/atascos.htm

 

 

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/albanileria_y_fontaneria/2002/05/14/45718.php

 

 

Muntar un moble kit:

 

http://www.repsol.com/esp/bienvenidoalinfinito/casayhogarnuevo/bricojardin/bricolaje/carpinteria/carpinteria.asp?PaginaID=124444&Nivel=41

 

http://www.bricotodo.com/montaje.htm

 

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/carpinteria/2001/07/11/41765.php

 

 

 

 

Recull de eines emprades al aula-taller:

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/eines/index.htm

 

Lèxic de fusteria: traducció  castellà català

http://www.cpnl.cat/recursos/old/fusteria.htm

 

Lèxic de fusteria:

http://www.cpnl.cat/recursos/old/fusteria.htm 

 

Diccionari de català:

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

 

Lèxic de tecnologia

http://www.xtec.cat/~jrosell3/eines/docs/eines_vocabulari.pdf 

 

Diccionari de bricolatge:

 

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/diccionario/?subnode=1


 

AVALUACIÓ

 

 

 

 

APRENENTATGE

Insuficient

APRENENTATGE

Suficient

APRENENTATGE

Bo

APRENENTATGE

Molt bo 

Utilització dels recursos: selecció de la informació

 

 

 

 

Li costa trobar informació, es perd en la xarxa, té dificultats per a seleccionar la més significativa

 

Li costa trobar informació i es perd; però amb ajuda és capaç de seleccionar la més significativa

 

Treu bon rendiment d'Internet i és capaç de seleccionar i extreure la més significativa

Treu màxim rendiment a Internet. Troba noves fonts d'informació i és capaç de seleccionar-la la més significativa

Realització de les activitats aplicant la informació seleccionada

 

Les activitats estan incompletes i les respostes no són correctes 

Les activitats estan completes encara que bastants  respostes no són les correctes

Les activitats estan completes encara que qualques respostes no són les correctes

Les activitats estan completes i les respostes són correctes

 

Treball en equip

 

 

 

 

Tot just Participa en l'organització del grup

 

No participa a la repartició de responsabilitats i planificació

 

Elabora l'informe a dures penes sense la col·laboració de tot l'equip

 

Participa en l'organització del grup

 

Participa en la distribució de responsabilitats però li costa planificar-se

 

Contribueix mínimament  en la selecció de la informació per a l'informe 

Participa en l'organització del grup

 

Participa en la Distribució de responsabilitats i en la planificació de les tasques

 

Contribueix en la selecció de la informació per a l'informe 

Participa activament en l'organització del grup

 

Participa en la Distribució de responsabilitats i en la planificació de les tasques

 

Dóna i rep ajuda. Té una actitud sempre positiva.

 

Contribueix molt activament en selecció de la informació per a l'informe 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓ

Ara ja en sabeu una mica més respecte a les activitats que podem realitzar a la llar, poden

ser molt divertides, útils però recorda que també has d’anar amb compte.

Podeu realitzar totes aquestes activitats però també heu de saber que actualment la cosa

es va complicant, no només amb un martell podrem arranjar les coses... has sentit rallar de

ses cases intel·ligents, saps com podrem controlar ca nostra des del pc o el mòbil.

S’obre un mon apassionant i seran necessàries les teves habilitats de “manetes”.....

Dona una volta per la casa del futur visitant la següent adreça:

 

http://www.elmundo.es/navegante/2001/02/casafuturo.html

 

 Es increïble, veritat , el que es pot arribar aconseguir.......

 

 

CRÈDITS

Aquesta WebQuest ha estat elaborada a partir dels curs de formació a distància:

WebQuest, una eina per treballar a Internet a l’aula” , organitzat per la Conselleria

 d’Educació i Cultura del Govern Balear.

Moltes gràcies a tots els que heu fet possible  aquestes unitats didàctiques anomenades WebQuest.

Des d'en  Bernie Doge el seu inventor, al recull de webquest del Web educatiu de les Illes Balears  

 http://weib.caib.es/ , a L’aula tecnològica del siglo XXI http://www.aula21.net/ i a la

 Comunitat Catalana de WebQuest

Les imatges utilitzades i els enllaços als que faig referència han estat cercades amb el

google. L'aspecte formal de la Webquest s'ha fet partint d'una de les plantilles facilitades

per aula 21.

GUÍA DIDÀCTICA

 

ALUMNAT: Aquesta webquest està adreçada a l'alumnat de 3r de diversificació

 

ÀREA: Àmbit pràctic

CONEIXEMENTS PREVIS: Per desenvolupar aquesta webquest els alumnes han de tenir uns

coneixement mínims d'informàtica. Han de ser capaços de navegar per Internet seguint les

indicacions donades i tenir uns coneixements bàsics de Word, per poder realitzar les activitats

proposades.

OBJECTIUS GENERALS: Aquesta webquest pretén:

·         Fer prendre consciència als alumnes de la necessitat d'utilitzar les tecnologies de la informació i

     la comunicació i la xarxa Internet

·         Conèixer el maneig de les eines bàsiques del aula-taller i  les normes bàsiques  de seguretat.

·         Aportar coneixements pràctics de diferents oficis i professions.

·         Millorar la dinàmica del treball en equip

 

CONTINGUTS:

·         Eines i seguretat a l’aula taller.

·         Introducció al coneixement de les instal·lacions bàsiques de l’habitatge.

 

ORGANITZACIÓ: Els alumnes s'organitzaran en grups de tres. Cada un assoleix un paper:

Un és l’electricista, un altre el lampista i l'altre el fuster, i cada un s'encarrega de cercar

la seva part d'informació.

RECURSOS: Per desenvolupar aquesta webquest ens farà falta:

·         un ordinador per a cada grup de tres alumnes,

·         connexió a Internet i navegador,

·         processador de textos (Word),

·         impressora

 

ESPAI: seria recomanable que  la sala d'ordinadors disposes també d’un espai on els alumnes

puguin escriure, dibuixar, retallar i aferrar.

 

TEMPORALITZACIÓ: Aquesta webquest està pensada per unes 6 sessions de 55 minuts, dues

per cercar la informació referent a les preguntes, dues més per omplir la taula de característiques

de les eines i altres dues per redacta l’informe final de la reparació.

 

AVALUACIÓ : Aquesta WQ serà avaluada pel professor mitjançant la Rubrica d'avaluació i els

alumnes coneixeran abans de començar a treballar com i de què seran avaluats


Imprimir - Amunt

(Pàgina creada amb el generador 1,2,3 la teva WebQuest - http://www.aula21.net/)