AVALUACIÓ

---

El treball es valorarà sobre 10 punts distribuïts de la següent manera:

§         Títol (0,5 punts)

§         Introducció on explicarem quin tema desenvoluparem (1 punt)

§         Exemples trobats a la xarxa (1’5 punts)

§         Exercicis plantejats a partir de la informació obtinguda (1punt)

§         Resolució dels exercicis plantejats (2 punts).  Es valorarà la creativitat en la proposta de problemes.

§         Claredat i ordre en el treball (1punt)

§         Imatges i altre material de suport per fer el disseny més atractiu. (1punt)

§         Bona organització del treball en grup (1 punt)

§         Conclusió i opinió personal (1 punt)